Hakeminen ja liitteet

Etuuden hakeminen

Etuutta (ansiopäivärahaa, vuorottelukorvausta tai liikkuvuusavustusta) on haettava kassalta kirjallisella hakemuksella, joita saat sivuiltamme kohdasta Lomakkeet. Voit lähettää hakemuksen myös sähköisessä asiointipalvelussamme eAsioinnissa.

Täytä hakemus huolellisesti ja hanki tarvittavat liitteet. Puutteellisesti täytetty hakemus viivästyttää käsittelyä.

Työttömyyskassassa on käytössä sähköinen asianhallintajärjestelmä, johon hakemukset ja liitteet skannataan. Käsittelyn nopeuttamiseksi lähetä hakemus liitteineen ilman niittejä.

Työttömyyspäivärahan hakeminen

Voit hakea työttömyysetuutta jälkikäteen neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Ensimmäisen hakemuksen voit lähettää vähintään kahdelta täydeltä kalenteriviikolta siten, että se päättyy sunnuntaihin. Voit lähettää hakemuksen aikaisintaan maanantaina. Mikäli olet osa-aikatyössä tai sinulla on satunnaisia työpäivä tai saat kotihoidontukea tai osatyökyvyttömyyseläkettä, täytä ensimmäinen hakemus kuukauden viimeiseen päivään asti ja hae päivärahaa tämän jälkeen aina kalenterikuukausittain. Tällöin hakemuksen voi lähettää aikaisintaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Toimita hakemus työttömyyskassalle kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä hakupäivästä lukien.

Työttömyyspäivärahahakemuksen liitteet

Työttömyyspäivärahahakemukseen tarvitaan seuraavassa luettelossa mainittavia liitteitä tilanteestasi riippuen. Työvoimapoliittisen lausunnon työttömyyskassa saa suoraan TE-toimistosta.

 • palkkatodistus 26 työssäoloviikolta välittömästi ennen työttömyyttä
  • työssäoloehtoa kerryttää jokainen viikko, jona työaika ollut vähintään 18 h/vk
  • palkkatodistuksessa tulee olla eriteltyinä lomaraha, lomakorvaus ja muut mahdolliset korvaukset (kuten tukipaketti tai palkkio)
  • palkkatodistukseen on merkittävä myös palkattomat poissaolot ja niiden syyt
  • palkkatodistuksen on sisällettävä lopulliset palkat (ml. haittatyökorvaukset ja muut lisät) palkanmääritystä ei voida tehdä arviopalkkatodistuksen perusteella
  • HUOM! Palkkaerittely tai palkkalaskelma ei kelpaa palkkatodistukseksi. Palkkatodistus tulee olla palkanlaskijan erikseen laatima todistus työttömyyttä edeltävältä ajalta.
 • mikäli olet tehnyt osa-aikatyötä ja työtuntien määrä on vaihdellut viikoittain, työaikaselvitys kalenteriviikoittain ja kopio työsopimuksesta (selvitys tulee olla työnantajan antama)
 • kopio irtisanomisilmoituksesta tai lomautusilmoituksesta
 • mikäli irtisanomiseen liittyy taloudellinen etuus, irtisanomista ja taloudellisen etuuden myöntämistä koskevat asiakirjat
 • kopio työtodistuksesta
 • muutosverokortti sosiaalietuutta varten
  • muussa tapauksessa ennakonpidätys on toimitettava palkkatulon veroprosenttin mukaisesti, kuitenkin vähintään 25 % suuruisena
  • voit pyytää vertoimistoa toimittamaan muutosverokortin tiedot sähköisesti suoraan työttömyyskassalle
 • jos saat työttömyyden aikana tai olet saanut ennen työttömyyttä esim. eläkettä, lasten kotihoidontukea, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai muuta etuutta, kopio päätöksestä tai maksuilmoituksesta
 • jos puolisosi saa lasten kotihoidontukea työttömyysaikanasi, kopio päätöksestä tai maksuilmoituksesta
 • mikäli sinulla on tuloja hakujaksolla, palkkatodistus osa-aikatyön palkasta tai muusta tuloista työttömyyden ajalta
 • viimeksi vahvistettu verotuspäätös erittelyosineen, mikäli sinulla on parhaillaan tai on ollut sivutoimista yrittäjyyttä (osakkuus tai hallituksen jäsenyys yrityksessä; jäsenyys osuuskunnassa; itsenäinen yrittäjyys tai ammatinharjoittaminen; maa- tai metsätilan omistaminen)
 • pakollista työssäoloseurantaa varten tarvitsemme tiedon, mitä olet tehnyt ajanjaksoina, jolloin et ole ollut työssä, mikäli 26 työssäoloehdon täyttävää viikkoa kertyy useammalta kuin yhdeltä ajanjaksolta ennen työttömyyttä
  • liitä hakemukseen vapaamuotoinen selvitys, tai mikäli olet esimerkiksi opiskellut, toimita opiskelutodistus työttömyyskassalle

Vuorottelukorvauksen hakeminen

Voit hakea vuorottelukorvausta vuorotteluvapaan alkaessa. Voit lähettää vuorottelukorvaushakemuksen silloin, kun vuorotteluvapaa on alkamassa ja olet saanut hakemukseen liitettävän palkkatodistuksen. Vuorottelukorvauksesta annetaan päätös jälkikäteen, joten on tarkoituksenmukaista lähettää vuorottelukorvaushakemus työttömyyskassalle aikaisintaan vuorotteluvapaan alkamista edeltävänä kuukautena.

Jos pidät vuorotteluvapaan useassa jaksossa, lähetä kassalle hakemus jokaiselta jaksolta kunkin jakson alkaessa. Sinun ei tarvitse toimittaa kassalle ensimmäisen jakson hakemuksen liitteitä uudestaan toisen tai kolmannen jakson hakemuksen mukana.

Jos haluat lähettää vuorottelukorvaushakemuksen eAsioinnin kautta, sinun tulee ensin täyttää, tulostaa ja allekirjoittaa vuorottelukorvaushakemuslomake ja lähettää se eAsioinnissa sähköisenä liitteenä joko pdf-, jpg- tai tiff-muodossa. Valitse liitteen lähetys -kohdassa asiakirjalajiksi Muu liite ja nimeä liite vuorottelukorvaushakemukseksi.

Toimita hakemus työttömyyskassalle kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä hakupäivästä lukien.

Vuorottelukorvaushakemuksen liitteet

Vuorottelukorvaushakemukseen tarvitaan seuraavassa luettelossa mainittavia liitteitä. Työvoimapoliittisen lausunnon työttömyyskassa saa suoraan TE-toimistosta ja työhistoria tarkistetaan Eläketurvakeskuksen otteelta.

 • palkkatodistus 52 työssäoloviikolta täysiltä palkanmaksujaksoilta ennen vuorotteluvapaata
  • jos vuorotteluvapaa alkaa esim. 10. päivä ja palkanmaksujakso on kuukausi, palkkatodistus tarvitaan vuorotteluvapaata edeltävältä 12 kalenterikuukaudelta
  • palkkatodistuksessa tulee olla eriteltyinä lomaraha ja lomakorvaus
  • palkkatodistukseen on merkittävä myös palkattomat poissaolot ja niiden syyt 13 kuukauden ajalta ennen vuorotteluvapaata tai tieto siitä, ettei palkattomia poissaoloja ole ollut
  • palkkatodistuksen on sisällettävä lopulliset palkat (ml. haittatyökorvaukset ja muut lisät) – palkanmääritystä ei voida tehdä arviopalkkatodistuksen perusteella
 • kopio vuorottelusopimuksesta
 • muutosverokortti sosiaalietuutta varten
  • muussa tapauksessa ennakonpidätys on toimitettava Verohallinnon päätöksen mukaisesti palkkatulon veroprosenttien mukaan, kuitenkin vähintään 25 % suuruisena
  • voit pyytää verotoimistoa lähettämään muutosverokortin tiedot sähköisesti suoraan työttömyyskassalle
 • jos saat tai olet saanut esim. eläkettä, lasten kotihoidontukea, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai muuta etuutta, kopio päätöksestä tai maksuilmoituksesta
 • jos puolisosi saa lasten kotihoidontukea vuorotteluvapaasi aikana, kopio päätöksestä tai maksuilmoituksesta
 • mikäli sinulla on tuloja vuorotteluvapaan aikana muulta työnantajalta, palkkatodistus osa-aikatyön palkasta tai muusta tuloista vuorotteluvapaan ajalta
 • viimeksi vahvistettu verotuspäätös erittelyosineen, mikäli sinulla on parhaillaan tai on ollut sivutoimista yrittäjyyttä (osakkuus tai hallituksen jäsenyys yrityksessä; jäsenyys osuuskunnassa; itsenäinen yrittäjyys tai ammatinharjoittaminen; maa- tai metsätilan omistaminen)
 • mikäli koko työhistoriasi ei käy ilmi Eläketurvakeskuksen otteelta, toimita tiedot erikseen työttömyyskassalle
 • työhistoriaan lasketaan myös EU:n jäsenvaltioissa, Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (Norja, Islanti ja Liechtenstein) tai Sveitsissä tehty työ, jos henkilö esittää työskentelystään tai työhön rinnastettavasta ajasta riittävän ja luotettavan selvityksen.

Liikkuvuusavustuksen hakeminen

Liikkuvuusavustusta voi hakea joko ennen työn tai koulutuksen alkamista tai työn tai koulutuksen jo alettua. Liikkuvuusavustuksen hakemista koskee sama määräaika kuin ansiopäivärahaa, eli sinun tulee toimittaa hakemus työttömyyskassalle kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä hakupäivästä lukien.

Voit lähettää liikkuvuusavustushakemuksen joko postitse tai sähköisenä liitteenä eAsioinnin kautta. Jos lähetät liikkuvuusavustushakemuksen sähköisesti, sinun tulee ensin täyttää, tulostaa ja allekirjoittaa hakemuslomake ja lähettää se eAsioinnissa sähköisenä liitteenä joko pdf-, jpg- tai tiff-muodossa. Jos et ole saanut hakemuksen liitteeksi tarvittavia asiakirjoja ennen hakemuksen lähettämistä, voit toimittaa ne kassaan myöhemmin.

 

Päivitetty  17.1.2019