Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustusta maksetaan silloin, kun henkilö vastaanottaa kokoaikatyön, jonka päivittäisen työmatkan edestakainen kesto on yli kolme tuntia tai osa-aikatyön, jonka päivittäisen työmatkan kesto on yli kaksi tuntia. Työmatkan kestoon liittyvät edellytykset ovat voimassa työsopimusta tehdessä eli työntekijä voi työn aloittamisesta sovittuaan muuttaa lähemmäksi työpaikkaa ja saada silti liikkuvuusavustusta. Liikkuvuusavustus on siis tarkoitettu matkakorvauksiin tai muuttokustannuksiin, mutta käyttötarkoitusta ei kuitenkaan rajata.

Liikkuvuusavustusta voi muiden edellytysten täyttyessä saada myös alkavaan työhön liittyvän koulutuksen perusteella. Jos henkilö aloittaa vähintään kaksi kuukautta kestävään työsuhteeseen liittyvän koulutuksen ja koulutusmatkan kesto täyttää liikkuvuusavustuksen saamisen edellytykset, liikkuvuusavustus voidaan maksaa koulutuksen perusteella. Koulutukseen osallistumisen täytyy kuitenkin olla vaatimuksena tietyn työpaikan saamiselle. Liikkuvuusavustusta ei siten myönnetä yleiseen ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen.

Liikkuvuusavustuksen saamisen edellytykset

Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että:

  • henkilö saa työsuhteen tai työhön liittyvän koulutuksen alkaessa työttömyysetuutta tai hänen etuutensa on evätty omavastuuajan, korvauksettoman määräajan (ns. karenssin), työssäolovelvoitteen tai alle 25-vuotiaiden ammatilliseen koulutukseen liittyvän rajoituksen vuoksi.
  • työsuhde kestää vähintään kaksi kuukautta.
  • työ- tai koulutusmatka on kokoaikatyössä yhteensä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä. Matkaan kuluvaa aikaa laskettaessa huomioidaan keskimääräinen aika asuinpaikasta työpaikan osoitteeseen normaalitilanteessa. Matka-ajassa huomioidaan myös kulkuvälineiden vaihtaminen odotusaikoineen. Esimerkiksi lasten viemistä hoitopaikkaan ei huomioida.

Liikkuvuusavustuksen suuruus

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Peruspäivärahan suuruus vuonna 2019 on 32,40 euroa päivässä.

Liikkuvuusavustusta voidaan myöntää lapsikorotuksella, jonka suuruus vuonna 2019 on 5,23 € yhdestä lapsesta, 7,68 € kahdesta lapsesta ja 9,90 € vähintään kolmesta lapsesta. Oikeus lapsikorotukseen myönnetään työn tai siihen liittyvän koulutuksen alkamisajankohdan mukaisesti koko liikkuvuusavustuskauden ajaksi. Näin ollen liikkuvuusavustuksen määrä ei laske tai nouse liikkuvuusavustuskauden aikana, vaikka perheeseen syntyisi lapsia tai lapsi täyttäisi 18 vuotta.

Liikkuvuusavustukseen voi jatkossa saada korotusosan, mikäli työpaikka tai työhön liittyvän koulutuksen järjestämispaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä asuinpaikasta. Korotusosa työmatkan pituuden perusteella on 4,74 euroa päivässä vuonna 2019.

Liikkuvuusavustuksesta ei vähennetä sosiaalietuuksia tai lasten kotihoidontukea. Etuudet, jotka estävät ansiopäivärahan maksamisen estävät kuitenkin myös liikkuvuusavustuksen maksamisen.

Liikkuvuusavustuksen kesto

Liikkuvuusavustusta maksetaan:

  • 30 päivän ajan työsuhteen tai työhön liittyvän koulutuksen alkamisesta lukien, kun henkilö ottaa vastaan vähintään kaksi kuukautta kestävän työn.
  • 45 päivän ajan työsuhteen tai työhön liittyvän koulutuksen alkamisesta lukien, kun henkilö ottaa vastaan vähintään kolme kuukautta kestävän työn.
  • 60 päivän ajan työsuhteen tai työhön liittyvän koulutuksen alkamisesta lukien, kun henkilö ottaa vastaan vähintään neljä kuukautta kestävän työn.

Osa-aikatyössä liikkuvuusavustusta voidaan maksaa vain työpäiviltä. Jos työpäiviä on vain yksi viikossa, liikkuvuusavustusta maksetaan yhdeltä päivältä viikossa 30/45/60 päivän ajalta. Liikkuvuusavustuksen maksaminen vain työpäiviltä ei siis pidennä liikkuvuusavustuksen kestoa.

Jos henkilö eroaa työstä tai siihen liittyvästä koulutuksesta taikka aiheuttaa työsuhteen päättymisen kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta, koko liikkuvuusavustus peritään takaisin. Jos työsuhde kuitenkin päättyy työntekijästä riippumattomista syistä, liikkuvuusavustusta voidaan maksaa enintään siihen asti, kun työsuhde päättyy.

Liikkuvuusavustusta ei makseta ajalta, jona työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi tai henkilöstä itsestään johtuvasta syystä (esim. palkaton vapaa).

Soviteltu ansiopäiväraha ja liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös osa-aikatyön perusteella. Tämä tarkoittaa, että henkilö voi saada samaan aikaan soviteltua ansiopäivärahaa ja liikkuvuusavustusta. Osa-aikatyön perustella myönnettyä liikkuvuusavustusta maksetaan kuitenkin vain todellisilta työpäiviltä.

Henkilön saama työtulo vaikuttaa ansiopäivärahan määrään, mutta ei liikkuvuusavustuksen määrään.

Esimerkki:

Henkilö ottaa vastaan vakituisen osa-aikatyön. Yhteenlaskettu työmatka työhön on yli kaksi tuntia päivässä. Hän työskentelee kolmena päivänä viikossa yhteensä 24 tuntia. Henkilölle maksetaan liikkuvuusavustus täytenä, mutta vain kolmelta päivältä viikossa. Tämän lisäksi hän saa soviteltua päivärahaa, jossa on huomioitu osa-aikatyön palkan vaikutus.

Liikkuvuusavustuksen hakeminen

Ansiopäivärahan saajat hakevat liikkuvuusavustusta omasta työttömyyskassastaan. Hakemuslomake löytyy alasivulta Lomakkeet.

Hakemuslomake tulee toimittaa työttömyyskassalle kolmen kuukauden kuluessa työn tai työhön liittyvän koulutuksen alkamispäivästä lukien. Jos et ole saanut hakemuksen liitteeksi tarvittavia asiakirjoja ennen hakemuksen lähettämistä, voit toimittaa ne kassaan myöhemmin.

Voit lähettää liikkuvuusavustushakemuksen joko postitse tai sähköisenä liitteenä eAsioinnin kautta. Jos lähetät liikkuvuusavustushakemuksen sähköisesti, sinun tulee ensin täyttää, tulostaa ja allekirjoittaa hakemuslomake ja lähettää se eAsioinnissa sähköisenä liitteenä joko pdf-, jpg- tai tiff-muodossa.

Liikkuvuusavustuksen maksaminen

Liikkuvuusavustus maksetaan jälkikäteen. Liikkuvuusavustuksen ensimmäinen maksu voi olla kahdelta viikolta ja se maksetaan aikaisintaan noin kolmen viikon kuluttua työsuhteen alkamisesta. Seuraavat liikkuvuusavustukset maksetaan jälkikäteen neljän viikon jaksoissa.

Ennakonpidätys

Liikkuvuusavustus on ennakonpidätyksen alainen etuus. Työttömyyskassan maksamasta liikkuvuusavustuksesta ennakonpidätys toimitetaan palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan kuitenkin vähintään 25 prosentin suuruisena, ellei henkilö toimita kassalle etuutta varten annettua muutosverokorttia.

 

Päivitetty 7.3.2019