Yleistä ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta

Työttömyyspäivärahan saamisehdot

Työttömyyspäivärahaa voi saada työttömäksi joutunut Suomessa asuva 17–64-vuotias, työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon) ilmoittautunut ja työkykyinen sekä työmarkkinoiden käytettävissä oleva henkilö, jolle ei ole voitu osoittaa työtä tai koulutusta. Työttömyyspäivärahaa voi saada myös 65–67-vuotias henkilö silloin, kun hänet on lomautettu toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta tai hänen työnsä estyy sääesteen taikka toisten työntekijöiden tai työnantajan työtaistelutoimenpiteen vuoksi.

Ilmoittaudu TE-toimistoon henkilökohtaisesti asuinpaikkakuntasi TE-toimistossa tai internetissä tämän ohjeen mukaisesti viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Päivärahaa maksetaan vain ajalta, jona työnhaku on ollut voimassa TE-toimistossa. Työvoimaviranomaiset antavat työttömyyskassalle hakijaa koskevan sitovan työvoimapoliittisen lausunnon, joka on edellytyksenä päivärahan maksamiselle.

Hae työttömyyskassalta työttömyyspäivärahaa internetsivuiltamme saatavalla lomakkeella tai sähköisen asiointipalvelumme eAsioinnin kautta. Työttömyyspäivärahan saaminen edellyttää, että olet maksanut jäsenmaksusi ajallaan kassan sääntöjen edellyttämällä tavalla eli viimeistään neljän kuukauden kuluessa sen työssäolojakson alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu.

Jäsenyysehto

Ansiopäivärahaan sinulla on oikeus työttömyyskassan jäsenenä, jos olet ollut vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa ja olet täyttänyt työssäoloehdon jäsenenä ollessasi.

Työssäoloehto

Työssäoloehto täyttyy, kun olet ollut 28 edellisen kuukauden aikana vähintään 26 viikkoa sellaisessa vakuutuksenalaisessa palkkatyössä, jossa työaika kunakin viikkona on ollut vähintään 18 tuntia. Kokoaikatyössä palkkasi on täytynyt olla työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vuonna 2019 vähintään 1121 euroa (vuonna 2018 vähintään 1189 euroa) kuukaudessa. Työssäoloehtoon ei lueta työtä, jonka aikana henkilö on saanut osasairauspäivärahaa tai alennettua sairausajan palkkaa.

Viikoittainen 18 tunnin työaikaedellytys on pääsääntö, johon on poikkeuksia, kun kyseessä on opetusalalla työskentelevien, kotityöntekijöiden, urheilijoiden sekä taiteilijoiden tai muiden vastaavien työaikajärjestelyiltään epätavallisilla työaloilla työskentelevien työssäoloehdon täyttyminen. Näistä poikkeuksista on erikseen säädetty valtioneuvoston asetuksella (1330/2002).

1.1.2017 lukien työssäoloehto voi kertyä TE-toimiston kanssa sovitussa työllistymistä edistävässä palvelussa, jos palvelu on järjestetty 60 vuotta täyttäneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella.

28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä enintään 7 vuotta eli tarkastelujakso voi olla korkeintaan 9 vuotta 4 kuukautta. Hyväksyttäviä syitä pidennykseen ovat mm. päätoiminen opiskelu, sairaus- tai äitiysloma ja asevelvollisuus.

Työssäoloehdon seuranta

Työttömyyskassa on velvollinen seuraamaan maksujaksosi aikana työssäoloehdon täyttymistä. Uuden työssäoloehdon täytyttyä aikaisemmin maksetut päivät nollataan, päivärahasi määritellään uudelleen ja uusi omavastuuaika asetetaan.

Päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei kuitenkaan lasketa uudelleen, vaikka työnhakija täyttää työssäoloehdon, jos uudelleen lasketun palkan mukainen päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäiskauden alkamisesta ja jos henkilön päivärahan perusteena oleva palkka on laskettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa. Tällöin ainoastaan maksetut päivät nollataan.

Työssäoloehdon seurannan vuoksi kassalle on selvitettävä myös ne jaksot, joilta et hae päivärahaa esim. yli kaksi viikkoa kestävä työ, sairausajat, opiskeluajat jne.

Omavastuuaika 31.12.2017 asti 7 päivää

Työttömyyspäivärahaa maksetaan sen jälkeen kun henkilö on ollut työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa yhteensä seitsemää täyttä työpäivää vastaavan ajan enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Seitsemän päivän omavastuuaikaa käytetään, jos omavastuuaika alkaa viimeistään 31.12.2017.

Omavastuuaika asetetaan kun ansiopäivärahan enimmäisaika alkaa alusta, jos päivärahakauden alkamisesta on kulunut yli vuosi. Omavastuuaikaa ei aseteta, vaikka työnhakija täyttäisi työssäoloehdon, jos enimmäisaika alkaisi alusta vuoden kuluessa edellisen päivärahakauden alkamisesta ja työhakijalle on tällöin asetettu omavastuuaika.

Omavastuuaika 1.1.2018 alkaen 5 päivää

Työttömyyspäivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun henkilö on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa yhteensä viittä täyttä työpäivää vastaavan ajan enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Viiden päivän omavastuuaikaa käytetään, jos omavastuuaika alkaa 1.1.2018 tai sen jälkeen.

Omavastuuaika asetetaan kun ansiopäivärahan enimmäisaika alkaa alusta, jos päivärahakauden alkamisesta on kulunut yli vuosi. Omavastuuaikaa ei aseteta, vaikka työnhakija täyttäisi työssäoloehdon, jos enimmäisaika alkaisi alusta vuoden kuluessa edellisen päivärahakauden alkamisesta ja työhakijalle on tällöin asetettu omavastuuaika.

Päivärahakauden kesto 31.12.2016 asti 500 päivää

Työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään 500 työttömyyspäivältä.

Ansiopäivärahan saajalle, joka ei ole ollut työssä yhteensä vähintään kolmea vuotta ennen työttömyyspäivärahaoikeuden alkamista, ansiopäiväraha maksetaan päivärahakauden enimmäisajan 100 viimeiseltä päivältä sen suuruisena kuin se maksettaisiin peruspäivärahana.

Jos TE-toimisto on asettanut ansiopäivärahan saajalle 250 ensimmäisen työttömyyspäivärahapäivän aikana korvauksettoman määräajan tai työssäolovelvoitteen, ansiopäiväraha maksetaan päivärahakauden enimmäisajan 100 viimeiseltä päivältä sen suuruisena kuin se maksettaisiin peruspäivärahana. Palvelusta kieltäytymisen perusteella ei lyhennetä ansio-osan maksamisen kestoa 1.1.2017 jälkeen. Myös niille henkilöille, joiden maksuaikaa on jo lyhennetty kieltäytymisen perusteella, aletaan maksaa ansio-osaa heti lakimuutoksen jälkeen 1.1.2017.

Jos ansiopäivärahan saajalla ei ole työssäoloa vähintään kolmea vuotta ennen työttömyyspäivärahaoikeuden alkamista, ansiopäiväraha maksetaan enimmäisajan 200 viimeiseltä päivältä sen suuruisena kuin se maksettaisiin peruspäivärahana. Ansio-osan maksuaikaa lyhennetään 31.12.2018 asti. Jos ansiopäivärahan 500 päivän enimmäismaksuaika ei ole kulunut loppuun siihen mennessä, henkilölle maksetaan ansio-osa 1.1.2019 lukien.

Edellytyksenä edellisen kohdan soveltamiselle on, että ansiopäivärahan saajalle ei ole maksettu 250 ensimmäisen työttömyyspäivärahapäivän aikana työllistymistä edistävän palvelun ajalta korotusosaa eikä korotettua ansio-osaa yhteensä vähintään 40 päivältä.

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa myös 500 päivän enimmäisajan jälkeen, jos henkilöllä on oikeus lisäpäiviin.

Päivärahakauden kesto 1.1.2017 alkaen 300, 400 tai 500 päivää

Työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään 400 työttömyyspäivältä niille henkilöille, jotka ovat olleet työssä yhteensä yli kolme vuotta ja joiden ansiopäivärahan enimmäismaksuaika alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Ansiopäivärahan saajalle, joka ei ole ollut työssä yhteensä yli kolmea vuotta ennen työttömyyspäivärahaoikeuden alkamista, ansiopäiväraha maksetaan enintään 300 työttömyyspäivältä. Kolmen vuoden työssäoloedellytykseen ei lasketa alle 17-vuotiaana tehtyä työtä.

Kun henkilö on täyttänyt työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään ja työskennellyt vähintään viisi vuotta edellisen 20 vuoden aikana, ansiopäivärahan enimmäisaika on 500 päivää.

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa myös enimmäisajan jälkeen, jos henkilöllä on oikeus lisäpäiviin tai jos henkilö osallistuu 60 vuotta täytettyään TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun työllistämisvelvoitteen perusteella.

Lisäpäiväoikeus

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa myös enimmäisajan jälkeen niin sanottuina lisäpäivinä seuraavissa tilanteissa:

  • Jos vuosina 1950–1954 syntynyt henkilö täyttää 59 vuotta ennen kuin hänen ansiopäivärahansa enimmäisaika täyttyy, hänelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta. Lisäksi edellytyksenä on, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana
  • Jos vuosina 1955–1956 syntynyt henkilö täyttää 60 vuotta ennen kuin hänen ansiopäivärahansa enimmäisaika täyttyy, hänelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta. Lisäksi edellytyksenä on, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana
  • Jos vuonna 1957 tai sen jälkeen syntynyt henkilö täyttää 61 vuotta ennen kuin hänen ansiopäivärahansa enimmäisaika täyttyy, hänelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta. Lisäksi edellytyksenä on, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Lisäpäiväoikeuden alkamisesta ei lähetetä erillistä päätöstä tai todistusta. Mikäli oikeutta lisäpäiviin ei ole, siitä annetaan kirjallinen päätös.

Vuosina 1950 - 1957 syntyneillä lisäpäiville jääneillä on oikeus vanhuuseläkkeelle jo 62-vuotiaana, josta löydät lisätietoa alasivulta Oikeus vanhuuseläkkeeseen lisäpäivien perusteella.

Päivärahan uudelleenmäärittely

Päivärahasi suuruus lasketaan uudelleen aina, kun olet täyttänyt uudelleen 26 viikon työssäoloehdon, vaikka entisessä 500 päivän laskurissa olisi maksamattomia päiviä.

Päivärahasi suuruutta ei kuitenkaan määritellä uudestaan silloin, kun uudelleen lasketun palkan mukainen päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos päivärahasi perusteena oleva palkka on laskettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa. Uusi päivärahan taso lasketaan siis pääsääntöisesti enintään kerran vuodessa.

Jos työssäoloehtosi täyttyy uudelleen 500 päivärahapäivän aikana, uusi täysi päivärahasi on vähintään 80 prosenttia aikaisemmasta päivärahasta. Vertailu tehdään ilman mahdollisia lapsikorotuksia. Jos uusi työssäoloehtosi täyttyy 500 päivän enimmäisajan täyttymisen jälkeen, 80 prosentin suojasääntöä ei sovelleta.

58 vuotta täyttäneiden päivärahan uudelleenmäärittely

Jos työttömänä työnhakijana oleva 58 vuotta täyttänyt henkilö täyttää uuden työssäoloehdon ja jää työllistymisen jälkeen uudelleen työttömäksi, ei työttömyyspäivärahan perusteena olevaa palkkaa määritellä uudelleen, jos uusi palkka olisi vanhaa palkkaa pienempi. Tällöin työttömyyspäivärahan perusteena olevana palkkana pysyy aiempi määrittely.

Määräävä ajankohta säännöksen soveltamisen kannalta on työssäoloehdon täyttyminen. Jos henkilö on työssäoloehdon täyttäessään täyttänyt 58 vuotta, hän on suojattu päivärahan perusteena olevan palkan pienenemiseltä. Ikäedellytys täyttyy myös, jos henkilö täyttää 58 vuotta samana päivänä kuin työssäoloehto täyttyy.

Kyseinen säännös ei kuitenkaan tuo muutosta siihen säännökseen, jonka mukaan päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, ellei edellisen päivärahakauden alkamisesta ole kulunut vuotta ja perustepalkka on tällöin määritelty. Edullisuusvertailun tekeminen edellyttää siis sitä, että päiväraha tulee ylipäänsä uudelleen määriteltäväksi.

Sosiaalietuuksien vaikutukset

Suomalaisessa sosiaaliturvassa on monenlaisia sosiaalietuuksia, jotka vaikuttavat eri tavoin oikeuteesi saada työttömyyspäivärahaa. Osa etuuksista estää kokonaan oikeuden päivärahaan, jotkut etuudet joudutaan vähentämään työttömyyspäivärahasta siten, että kuukauteen katsotaan sisältyvän 21,5 päivää. Eräitä sosiaalietuuksia ei tarvitse ottaa ollenkaan huomioon työttömyyspäivärahaa maksettaessa. Tarkemmat tiedot erilaisten sosiaalietuuksien vaikutuksesta työttömyyspäivärahaan saat Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön kotisivuilta.

1.1.2018 voimaan tulevan työttömyysturvan aktiivimallin myötä työttömien aktiivisuutta aletaan seurata, ja jos aktiivisuusedellytys ei täyty, etuuden tasoa alennetaan. Työkyvyttömyyden tai vamman perusteella sosiaalietuutta saavien henkilöiden aktiivisuutta ei kuitenkaan seurata eikä etuuden tasoa myöskään alenneta. Lisätietoa aktiivimallista saat sivulta Lainsäädäntö.

Työttömyyskassan kannalta on tärkeää, että työttömyyspäivärahaa hakiessasi ilmoitat hakemuksessasi kaikki työttömyyden aikaiset tulot ja sosiaalietuudet.

Työnhaku ja työttömyysturva ulkomailla

Ulkomailla työskentelyyn liittyy monenlaisia seurausvaikutuksia työttömyysturvaan. Näistä saat tietoa Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön kotisivuilta.

Brexit vaikuttaa ansiopäivärahan kohdalla työnhakumatkoihin ja ulkomaan työskentelyn hyväksi lukemiseen. Tästä saat lisätietoa Työttömyyskassaojen Yhteisjärjestön tiedotteesta.

 

Päivitetty 7.3.2019