Ansiopäivärahan määrä

Kassan maksama päiväraha muodostuu vuosina 2018 ja 2019 32,40 euron suuruisesta perusosasta ja palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Kun palkka kuukaudessa on suurempi kuin 95-kertainen perusosa, ansio-osa on tämän rajan ylittävältä päiväpalkan osalta 20 prosenttia. Vuonna 2018 ja 2019 lapsikorotuksen suuruus on 5,23 €/1 lapsi, 7,68 €/2 lasta ja 9,90 €/3 lasta tai enemmän.

Ansiopäiväraha lapsikorotuksineen on enintään 90 prosenttia ansiopäivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta, kuitenkin vähintään mahdollisella lapsikorotuksella korotetun perusosan suuruinen.

Päivärahasi perusteena käytetään työttömyyttä edeltävien 26 työssäoloehdon täyttävän viikon vakiintunutta ennakonpidätyksen alaista ansiotuloa. Kausiluonteisessa tai epäsäännöllisessä työssä otetaan huomioon työttömyyttä edeltäneen 12 kalenterikuukauden tulot. Vakiintuneesta palkkatulostasi vähennetään saamasi lomarahat ja lomakorvaukset. Palkkasummasta vähennetään lisäksi 4,48 % (4,24%, jos työssäoloehtosi täyttyy vuonna 2019), joka vastaa palkansaajan palkasta vähennettäviä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja. Päiväpalkka saadaan jakamalla kuukausipalkka luvulla 21,5.

Päivärahan suuruuden voit arvioida Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön päivärahalaskurilla. Taulukko ansiopäivärahan suuruudesta löytyy samoilta sivuilta.

Työttömyysturvan aktiivimalli

Työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta on seurattu 1.1.2018 alkaen. Mikäli työnhakija ei täytä aktiivisuusedellytystä, hänen työttömyysetuutensa tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 etuuden maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajan. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa. Lisätietoa aktiivimallista saat Lainsäädäntö.

Vastauksia yleisimpiin aktiivimalliin liittyviin kysymyksiin on koottu Sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuille.

Korotettu ansiopäiväraha 

Ansiopäiväraha voidaan maksaa korotettuna TE-palvelun ajalta

Jos henkilö osallistuu työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun, josta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, korotettua ansiopäivärahaa voidaan maksaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta, kuitenkin enintään 200 päivältä. Jos henkilö osallistuu kahteen palveluun, joiden välinen aika on enintään seitsemän kalenteripäivää, voidaan korotettua ansiopäivärahaa maksaa myös näiden palvelujen väliseltä ajalta.

Korotetun ansio-osan suuruus

Vuosina 2018 ja 2019 korotettu ansio-osa on 55 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Kun palkka kuukaudessa on suurempi kuin 95-kertainen perusosa, ansio-osa on tämän rajan ylittävältä päiväpalkan osalta 25 prosenttia.

Ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään yhtä suuri kuin ansiopäivärahan perusteena oleva päiväpalkka, kuitenkin vähintään mahdollisella lapsikorotuksella ja korotusosalla korotetun perusosan suuruinen.

Päivitetty  20.12.2018