Ansiopäivärahan jatkohakemuksen täyttöohjeet

1. Täytä hakemus joko neljältä viikolta maanantaista sunnuntaihin tai kalenterikuukaudelta. Hakemusta ei voi lähettää etukäteen. Mikäli työttömyytesi päättyy tai aloitat yli 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön, voi hakujakso olla lyhyempi. Merkitse tällöin hakemukseen työttömyytesi päättymisen tai keskeytymisen syy.

2. Merkitse jokaisen päivän, myös viikonloppujen kohdalle, oletko ollut työtön, työssä (merkitse myös työtunnit), koulutuksessa, TE-palvelussa (työkokeilu, työnhakuvalmennus tai työelämävalmennus), sairas tai kertausharjoituksen tai muun syyn vuoksi estynyt vastaanottamasta työtä. Ilmoita hakemuksessa myös palkkatyön vuosiloma-ajat ja/tai koulutuksen loma-ajat.

3. Jos olet hakujakson aikana työssä tai sinulla on muuta ennakonpidätyksen alaista tuloa, liitä hakemukseen palkkatodistus tai palkkanauha hakujakson aikana tehdystä työstä tai saadusta tulosta. Aloittaessasi osa-aikatyön liitä hakemukseen myös kopio työsopimuksesta tai kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista.

4. Hakemuksessa on ilmoitettava, jos saat tai olet hakenut eläkettä, sairauspäivärahaa tai muuta sosiaalietuutta. Lasten kotihoidon tuki on ilmoitettava myös, vaikka se maksettaisiin puolisolle.

5. Päivärahaa ei ilman painavaa syytä makseta taannehtivasti kuin kolmelta kuukaudelta hakemuksen saapumispäivästä lukien.

6. Muistathan päivätä ja allekirjoittaa hakemuksesi. Allekirjoituspäivä ei saa olla aikaisempi kuin viimeinen päivä, jolta haet päivärahaa.

Kaikista päivärahan maksamiseen vaikuttavista seikoista on ilmoitettava kassalle ja työ- ja elinkeinotoimistoon. Virheellisesti ilmoitetut tiedot aiheuttavat päivärahan takaisinperinnän ja mahdollisesti muita hallinnollisia toimenpiteitä. Väärien tietojen antamista tai oikeiden tietojen antamatta jättämistä voidaan pitää rikoslaissa tarkoitettuna rikoksena, josta voi seurata rangaistus.

 Päivitetty 20.1.2015