Ansiopäivärahan jatkohakemuksen täyttöohjeet

  • Täytä hakemus joko neljältä viikolta maanantaista sunnuntaihin tai kalenterikuukaudelta. Hakemusta ei voi lähettää etukäteen. Mikäli työttömyytesi päättyy tai aloitat yli 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön, voi hakujakso olla lyhyempi. Merkitse tällöin hakemukseen työttömyytesi päättymisen tai keskeytymisen syy.
  • Merkitse jokaisen päivän, myös viikonloppujen kohdalle, oletko ollut työtön, työssä (merkitse myös työtunnit), koulutuksessa, TE-palvelussa (työkokeilu, työnhakuvalmennus tai työelämävalmennus), sairas tai kertausharjoituksen tai muun syyn vuoksi estynyt vastaanottamasta työtä. Ilmoita hakemuksessa myös palkkatyön vuosiloma-ajat ja/tai koulutuksen loma-ajat.
  • Jos olet hakujakson aikana saanut palkkaa tai muuta ennakonpidätyksen alaista tuloa, liitä hakemukseen palkkatodistus hakujakson aikana maksetusta tulosta. Aloittaessasi osa-aikatyön liitä hakemukseen myös kopio työsopimuksesta tai kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista.
  • Hakemuksessa on ilmoitettava, jos saat tai olet hakenut eläkettä, sairauspäivärahaa tai muuta sosiaalietuutta. Lasten kotihoidon tuki on ilmoitettava myös, vaikka se maksettaisiin puolisolle.
  • Päivärahaa ei ilman painavaa syytä makseta taannehtivasti kuin kolmelta kuukaudelta hakemuksen saapumispäivästä lukien.
  • Muistathan päivätä ja allekirjoittaa hakemuksesi. Allekirjoituspäivä ei saa olla aikaisempi kuin viimeinen päivä, jolta haet päivärahaa.

Kaikista päivärahan maksamiseen vaikuttavista seikoista on ilmoitettava kassalle ja työ- ja elinkeinotoimistoon. Virheellisesti ilmoitetut tiedot aiheuttavat päivärahan takaisinperinnän ja mahdollisesti muita hallinnollisia toimenpiteitä. Väärien tietojen antamista tai oikeiden tietojen antamatta jättämistä voidaan pitää rikoslaissa tarkoitettuna rikoksena, josta voi seurata rangaistus.

Päivitetty 11.7.2019