Muut syyt

Kun työttömyytesi keskeytyy tai päättyy -kokonaisuuden alasivuilla esiteltyjen työttömyyden tilanteiden lisäksi tälle alasivulle on koottu muutamia muita tilanteita ja toimintaohjeita:

  • vanhempainpäivärahalle
  • päätoimiseksi opiskelijaksi
  • ulkomaille
  • ulkomaanmatka tai muu työmarkkinoilta poissaolo
  • työnhaku ei voimassa

Vanhempainpäivärahalle

Vanhempainpäivärahoja (äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha) haetaan Kansaneläkelaitokselta ja niillä turvataan toimeentulo lapsen syntyessä. Voit tutustua näihin etuuksiin Kelan internetsivuilla. Henkilö ei voi saada samanaikaisesti työttömyysetuutta ja vanhempainetuutta. Kotihoidontuen saaminen on mahdollista samanaikaisesti työttömyysetuuden kanssa, mutta kotihoidontuki on työttömyysetuutta vähentävä etuus.

Ilmoita vanhempainpäivärahakaudestasi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon) ja ansiopäivärahahakemuksessasi työttömyyskassalle.

  • Mikäli vanhempainpäivärahakausi on lyhyt (esimerkiksi muutaman päivän isyysvapaa), ei se vaikuta ansiopäivärahan hakujaksoon. Hakemukseen merkitään tälle ajalle esimerkiksi "isyysvapaalla".
  • Mikäli vanhempainpäivärahakautesi on neljän viikon tai kuukauden hakujaksoa pidempi, hae ansiopäivärahaa viimeiseen työttömyyspäivääsi saakka. Palatessasi ansiopäivärahalle toimita työttömyyskassalle Kansaneläkelaitoksen päätökset selvityksenä työttömyysjaksojen välisestä ajasta. Mikäli olet ollut ansiopäivärahan hakujaksojen välillä työssä, toimita myös tiedot tästä työttömyyskassalle.

Päätoimiseksi opiskelijaksi

Opiskelujen päätoimisuus tai sivutoimisuus ratkaisee, voiko opintoja suorittavalla henkilöllä olla oikeus työttömyysetuuteen. Opintojen päätoimisuuden tutkii työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto). Voit perehtyä opiskelujen vaikutukseen työttömyysturvaan työ- ja elinkeinotoimistojen internetsivuilla.

Omaehtoista opiskelua on voitu tukea ansiopäivärahalla vuoden 2010 alusta lukien. Sen, voivatko opintosi olla omaehtoista opiskelua, päättää työ- ja elinkeinotoimisto. Voit perehtyä omaehtoiseen opiskeluun työ- ja elinkeinotoimistojen internetsivuilla.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysturvalla on mahdollista enintään 24 kuukauden ajan. Mikäli opintosi jatkuvat tämän enimmäisajan jälkeen, sinusta tulee pääsääntöisesti päätoiminen opiskelija ja siirryt Kansaneläkelaitoksen opintotukijärjestelmän piiriin.

Mikäli vaihdos ansiopäivärahalta opintotuelle tapahtuu kesken kuukauden ja sinulla on oikeus kyseiseltä kuukaudelta opintotukeen, sinun on ilmoitettava työttömyyskassalle hakemastasi opintotuesta. Opintotuki maksetaan kuukausittain ja tällaisessa tilanteessa opintotuki vähennetään ansiopäivärahasta työttömyyspäivien lukumäärän mukaisesti.

Ulkomaille

Suomesta toiseen EU/ETA-maahan tai Sveitsiin työnhakuun lähtevä työtön voi tietyin ehdoin säilyttää oikeuden ansiopäivärahaan enintään kolmen kuukauden ajan. Työttömyysturvasta ulkomailla ollessa ja ulkomailla työskentelyn vaikutuksista voit lukea tarkemmin  Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön internetsivuilta.

Ulkomaanmatka tai muu työmarkkinoilta poissaolo

Työttömän työnhakijan ulkomaanmatka ei ole este saada työttömyysetuutta. Työttömyyspäivärahan maksaminen ulkomaanmatkan ajalta edellyttää, että työnhakija on matkankin aikana työmarkkinoiden käytettävissä eli mm. pitää työnhaun voimassa, hakee kokoaikatyötä ja on valmis vastaanottamaan tarjottua työtä ja TE-toimiston palveluita. Jos et halua olla työmarkkinoiden käytettävissä, ilmoita matkasta tai muusta työmarkkinoilta poissaolostasi etukäteen sekä TE-toimistolle että työttömyyskassalle.

Mikäli olet matkalla tai muutoin poissa työmarkkinoilta hakujaksoa pidemmän ajan, hae ansiopäivärahaa työmarkkinoilta poissaoloa edeltävään päivään saakka. Palattuasi työmarkkinoille ja hakiessasi ansiopäivärahaa ilmoita työmarkkinoilta poissaoloaika uuden neljän viikon tai kalenterikuukauden hakemuksesi lisäksi.

Muista, että työmarkkinoilta voi olla poissa ilman hyväksyttävää syytä maksimissaan kuusi kuukautta menettämättä työssäoloehtoa. Mikäli olet ilman hyväksyttävää syytä poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta, sinun on täytettävä poissaolon päätyttyä 26 viikon työssäoloehto uudestaan, jotta työttömyyskassa voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa.

Työnhaku ei voimassa

Jos työnhakusi ei ole voimassa, et voi saada siltä ajalta työttömyysetuutta. Työnhaun voimassaololla ei kuitenkaan ole merkitystä työttömyysetuuden hakujaksoille, vaan hakujakson on oltava neljä viikkoa tai kuukausi, ja päiväkohtaiset selvitykset on annettava myös niiltä päiviltä, joina työnhaku ei ole ollut voimassa. Mikäli olet satunnaisessa työssä tai osa-aikatyössä ajankohtana, jolloin työnhaku ei ole ollut voimassa, otetaan kyseisen ajan ansiot huomioon ansiopäivärahan maksatuksessa.

 

Päivitetty 14.1.2016