Osa-aikatyössä tai satunnaisessa työssä

Mikäli henkilö on osittain työllistynyt, voidaan työttömyyspäiväraha maksaa niin, että saatu tulo otetaan huomioon ja hänelle maksetaan soviteltua työttömyyspäivärahaa.

Soviteltua työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa henkilölle,

  • joka tekee osa-aikaista työtä työnantajan aloitteesta
  • jonka päivittäistä tai viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta
  • joka on vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön
  • jolla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä

Osa-aikatyöksi katsotaan työ, jota on korkeintaan 80 prosenttia verrattuna alalla sovellettavaan kokonaistyöaikaan.

Soviteltua päivärahaa haetaan palkanmaksujakson mukaisesti kalenterikuukausittain tai neljän kalenteriviikon jaksoissa. Hakemukseen tulee liittää kopio työsopimuksesta ja palkkalaskelmasta, vaikka palkka jäisi alle suojaosan.

Muistathan, että saamastasi palkkatulosta tulee maksaa jäsenmaksu. Mikäli sinulla on epäselvyyttä jäsenmaksusi suuruudesta tai jäsenmaksumenettelystä, ota yhteyttä omaan järjestöösi.

Suojaosa

Pääsäännön mukaan osa-aikatyön tai alle kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön bruttopalkasta, joka ylittää 300 euron suojaosan, otetaan 50 prosenttia vähennyksenä huomioon. Vähennys tehdään täyden kalenterikuukauden työttömyyspäivärahasta. Neljän viikon hakujaksolla suojaosa on 279 euroa.

Työstä tulee ilmoittaa hakemuksessa, vaikka palkka jäisikin alle suojaosan.

Sovitteluajankohta

Ennen 1.4.2019 tehdystä työstä saatu palkka otetaan huomioon ansainta-ajankohdan mukaan. 1.4.2019 ja sen jälkeen tehdystä työstä saatu palkka huomioidaan silloin, kun se maksetaan.

Lomautuksen vuoksi lyhennettyä työaikaa tekevien palkka huomioidaan kuitenkin aina ansainta-ajakohdan perusteella.

Sovitellun päivärahan suuruus

Soviteltua ansiopäivärahaa maksettaessa täydestä ansiopäivärahasta vähennetään 50 prosenttia sovittelujakson aikana ansaitun palkan siitä osasta, joka ylittää suojaosan. Päivärahan ja työtulon yhteissumma voi kuitenkin olla korkeintaan yhtä suuri, kuin päivärahan perusteena oleva palkka.

Suojaosan suuruus on 300 euroa kuukauden sovittelujakson aikana ja sovittelujakson ollessa neljä kalenteriviikkoa suojaosa on 279 euroa.

Myös työaikapankkiin siirretty tai sieltä nostettu tulo on sovittelussa huomioitavaa tuloa.

Kuukauden sovittelujakso: Täysi päiväraha - (0,5 x [palkka-300] / 21,5) = 1 päivän päiväraha.

Neljän viikon sovittelujakso: Täysi päiväraha - (0,5 x [palkka-300] / 20) = 1 päivän päiväraha.

Esimerkki työtulon vaikutuksesta kuukauden sovittelujaksolla:

Hakijan täysi ansiopäiväraha on 70 €/päivä. Hän tekee viikon työtä ja saa palkkaa bruttona 730 €. Palkasta vähennetään suojaosa 300 €. Jäljelle jäävästä palkanosasta (430 €) puolet (215 €) vaikuttaa vähentävästi ansiopäivärahan määrään. 215 € jaetaan sovittelujakson työpäivillä (21,5). Tämä summa (10 €) vähennetään hakijan ansiopäivärahasta. Ansiopäivärahaa maksetaan siis 60 €/päivä.

Esimerkki työtulon vaikutuksesta neljän viikon sovittelujaksolla:

Hakijan täysi ansiopäiväraha on 70 €/päivä. Hän tekee viikon työtä ja saa palkkaa bruttona 730 €. Palkasta vähennetään suojaosa 279 €. Jäljelle jäävästä palkanosasta (451 €) puolet (225,50 €) vaikuttaa vähentävästi ansiopäivärahan määrään. 225,50 € jaetaan sovittelujakson työpäivillä (20). Tämä summa (11,28 €) vähennetään hakijan ansiopäivärahasta. Ansiopäivärahaa maksetaan siis 58,72 €/päivä.

Soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan sovittelujakson jokaiselta päivältä (5 pv/kalenteriviikko), ellei maksamiselle ole muita esteitä.

Sovitellun päivärahan enimmäismäärä

Soviteltu päiväraha ja työstä saatu palkka voivat yhteensä olla enintään 100 prosenttia päivärahan perusteena olevasta palkasta.

Esimerkki enimmäismäärän vaikutuksesta

Päivärahan perusteena oleva palkka on 2482,50 €, jonka perusteella hakijan päiväraha on 70 €/päivä. Hän saa palkkaa osa-aikatyöstä tai satunnaisesta alle kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä 2000 €. Tästä vähennetään suojaosa 300 €. Jäljelle jääneestä palkanosasta puolet eli 850 € (2000-300:2) vaikuttaa vähentävästi, joten päivärahaa tulisi maksettavaksi 70 € - 39,53 € (850:21,5) eli 30,47 €. Päivärahaa voidaan kuitenkin maksaa 22,60 /päivä, koska päivärahan ja työtulon yhteissumma voi olla korkeintaan niin suuri, kuin päivärahan perusteena oleva palkka.

Sovitellun päivärahan kesto

Soviteltuina maksetut ansiopäivärahapäivät kuluttavat ansiopäivärahan enimmäisaikaa seuraavasti:

  • Jos kokonaan työttömän henkilön ansiopäiväraha on 50 euroa päivässä ja hänelle maksetaan soviteltua ansiopäivärahaa 200 euroa kuukaudessa, kuluu enimmäisajasta 4 päivää (200:50=4).
  • Poikkeus: Soviteltuna maksettu korotettu ansio-osa kuluttaa korotetun ansio-osan maksamisen enimmäisaikaa jokaiselta maksetulta päivältä, riippumatta maksetun etuuden suuruudesta.

 

Päivitetty 26.3.2019