Tietoa työnantajille

Oikeiden tietojen saannin nopeuttamiseksi tähän osioon on koottu tietoa työnantajille koskien palkkatietojen antamista henkilön jäädessä työttömäksi, lomautetuksi tai vuorotteluvapaalle sekä tehdessä osa-aikatyötä tai satunnaista työtä. Tarvittavat lomakkeet löydät alasivulta Lomakkeet.

Halutessasi lisätietoja työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon) liittyvissä asioissa (mm. vuorotteluvapaa ja lomautus) ota yhteys paikkakuntasi työ- ja elinkeinotoimistoon tai Työlinjalle, yhteystiedot TE-toimistojen internetsivuilla.

Huomioithan, että työttömän työnhakijan on liitettävä työtodistus työttömyyspäivärahahakemukseensa. Työtodistus on hyvä kirjoittaa ja toimittaa työntekijälle mahdollisimman pian työsuhteen päättymisen jälkeen.

Työttömyyskassalla on oikeus tietojen saamiseen.

Työttömyyttä tai lomautusta edeltävä palkkatodistus

Jos työsuhde on työssäoloehtoon vaadittavaa 26 viikkoa lyhyempi, kirjoitetaan palkkatodistus koko työsuhteen ajalta. Samoin jos edellinen lomautusjakso on ollut alle 26 viikkoa ennen seuraavaa lomautusjaksoa, tarvitaan palkkatodistus lomautusjaksojen väliseltä ajalta lomautusta edeltäneeseen päivään asti.

Mikäli palkkatodistus kirjoitetaan koko työssäoloehdon ajalta ja henkilö on työskennellyt vähintään yhden viikon 30.12.2013 jälkeen, kirjoitetaan palkkatodistus 26 työssäoloehdon täyttävältä täydeltä kalenteriviikolta välittömästi ennen työttömyyden tai lomautuksen alkamista eli työsuhteen päättymispäivään asti tai lomautusta edeltävään päivään asti.

Mikäli palkkatodistus kirjoitetaan koko työssäoloehdon ajalta ja henkilö on työskennellyt vähintään yhden viikon 1.1.2010 jälkeen, mutta ei kuitenkaan yhtään 30.12.2013 jälkeen, kirjoitetaan palkkatodistus 34 työssäoloehdon täyttävältä täydeltä kalenteriviikolta ennen työttömyyden tai lomautuksen alkamista. Mikäli henkilö ei ole työskennellyt yhtään viikkoa 1.1.2010 jälkeen, kirjoitetaan palkkatodistus 43 työssäoloehdon täyttävältä viikolta.

Päivärahan perusteena olevat palkkatulot otetaan huomioon työttömyyttä edeltäneeltä ajanjaksolta. Viimeisimmän työttömyyttä edeltävän palkkajakson päättymisen ja työttömyyden alkamisen välissä voi olla kuitenkin enintään 30 päivää.

Työssäoloehdon täyttävää työtä on työ, jossa palkka TES:in mukainen tai kokoaikatyöstä vuonna 2019 vähintään 1211 €/kk (2018 vähintään 1189 €/kk) ja työaika on vähintään 18h/vk (työaikapoikkeuksia mm. opetusala, kotityöntekijät, urheilijat, taiteilijat ja jaksotyö).

Jos työntekijä on saanut osa-aikaeläkettä tai osatyökyvyttömyyseläkettä tai jos työntekijä on ollut osittaisella hoitovapaalla, vuorotteluvapaalla, osa-aikalisään oikeuttavassa osa-aikatyössä tai hänen palkkaansa on alennettu määräaikaisesti tuotannollisista ja taloudellisista syistä, palkkatiedot ilmoitetaan välittömästi eläkkeen alkamista edeltävältä ajalta. Mikäli henkilö on saanut palkkaa vähintään yhden viikon 30.12.2103 jälkeen, palkkatodistus kirjoitetaan 26 viikolta. Mikäli henkilö on saanut palkkaa vähintään yhden viikon 1.1.2010 jälkeen, mutta ennen 30.12.2013, kirjoitetaan palkkatodistus 34 työssäoloehdon täyttävältä täydeltä kalenteriviikolta. Mikäli henkilö ei ole saanut palkkaa 1.1.2010 jälkeen, kirjoitetaan palkkatodistus 43 työssäoloehdon täyttävältä viikolta.

Palkkatodistukseen on kirjattava

 • kaikki ilmoitetulla ajanjaksolla ansaittu veronalainen ansiotulo maksuajankohdasta riippumatta
 • erittely lomarahasta, lomakorvauksesta ja työsuhteen päättyessä pitämättömistä vuosilomista maksetusta vuosilomalisästä
 • palkattomat poissaolot ja niiden syyt
 • osapalkkaiset sairausajat
 • viikot, joina työ ei ole ollut työssäoloehdon täyttävää (esim. alle 18h/vk)
 • irtisanomisajan palkka, irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus tai muu työsuhteen päättyessä maksettu taloudellinen etuus
 • jos työntekijä kuuluu työaikapankkijärjestelmän piiriin, palkkatodistuksen lisätietoihin merkitään työaikapankista nostettu rahakorvaus ja sen maksupäivä sekä työsuhteen päättyessä työntekijältä peritty työaikapankkivelka
 • palkanlaskijan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

Mikäli työtunnit ovat vaihdelleet viikoittain eikä kyseessä ole kuukausipalkkainen työ tai jaksotyö, on työnantajan täytettävä palkkatodistuksen liitteeksi viikoittainen selvitys työssäolosta. Tämä lomake samoin kuin palkkatodistuslomake on saatavilla sivullamme Lomakkeet.

Tarkempia tietoja palkkatodistuksen kirjoittamiseksi voit lukea Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön palkkatodistuksen täyttöohjeesta.

Osa-aikatyön tai satunnaisen kokoaikatyön palkkatiedot

Henkilön tehdessä osa-aikatyötä tai satunnaista kokoaikatyötä palkkatiedoista on käytävä ilmi kaikki kyseisellä ajalla ansaitut palkat, myös lisätyöt maksuajankohdasta riippumatta, sovitellun päivärahan maksamiseksi. Osa-aikatyön tai satunnaisen kokoaikatyön päättyessä viimeiseen palkkatodistukseen on sisällytettävä lomaraha- ja lomakorvaustiedot. Mikäli kyseessä ei ole kuukausipalkkainen työ, on summien yhteydestä käytävä ilmi maksuperuste.

Palkkatiedoista on käytävä ilmi

 • palkkajakso ja tunnit, eli palkan peruste
 • veronalainen tulo (brutto- ja nettoansio)
 • maksetut sosiaalimaksut
 • kyseisen vuoden kumulatiivinen laskuri (bruttoansio vuoden alusta)
 • palkanlaskijan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

Tiedot tarvitaan sen osoittamiseksi, että kyseessä on työsuhteessa tehty työ (sosiaalimaksut), tulo on veronalaista (brutto- ja nettosummat) ja kaikki ansiotulo tulee ilmoitetuksi mm. silloin kun maksukaudet ovat epäsäännölliset (kumulatiivinen laskuri).

Vuorotteluvapaata edeltävä palkkatodistus

Vuorotteluvapaata edeltävä palkkatodistus kirjoitetaan 52 viikolta välittömästi vuorotteluvapaa edeltäneiltä täysiltä palkanmaksukausilta. Palkkatodistukseen on sisällytettävä palkat vähintään 52 viikolta, mutta palkkatodistukseen voi sisältyä myös vuorotteluvapaata edeltävä vajaa palkanmaksukausi. Tarkastelujaksoa ei pidennetä, vaikka jaksoon sisältyisi palkattomia poissaoloja.

Jos vuorotteluvapaa alkaa esimerkiksi 15. kesäkuuta, kirjoitetaan palkkatodistus edellisen vuoden 1. kesäkuusta kuluvan vuoden 31. toukokuuta asti tai vaihtoehtoisesti 14. kesäkuuta asti. Palkkatodistus voidaan kirjoittaa vasta, kun lopulliset ansiot ovat tiedossa: palkanmääritystä ei voida tehdä arviotiedon perusteella. Mikäli vuorotteluvapaa pidetään jaksoissa, ei jaksojen välisten aikojen palkkatodistusta tarvitse toimittaa työttömyyskassalle, koska palkanmääritys tehdään ennen ensimmäistä vuorotteluvapaajaksoa.

Palkkatodistukseen on kirjattava

 • kaikki ilmoitetulla ajanjaksolla ansaittu veronalainen ansiotulo maksuajankohdasta riippumatta lomaraha- ja lomakorvauserittelyineen
 • palkattomat poissaolot ja niiden syyt 13 kuukaudelta ennen vuorotteluvapaan alkamista
 • osapalkkaiset sairausajat ja viikot, joina työ ei ole ollut työssäoloehdon täyttävää (esim. alle 18h/vk)
 • palkanlaskijan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

 

Päivitetty  15.2.2019