Työttömyyspäivärahan saamisen rajoitukset

Omavastuuaika

Työttömyyspäivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun henkilö on ollut työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa yhteensä viittä täyttä työpäivää vastaavan ajan (seitsemää päivää 31.12.2017 asti) enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Omavastuuaika asetetaan ansiopäivärahan enimmäisaika alkaa alusta, jos päivärahakauden alkamisesta on kulunut yli vuosi. Omavastuuaikaa ei aseteta, vaikka työnhakija täyttäisi työssäoloehdon, jos enimmäisaika alkaisi alusta vuoden kuluessa edellisen päivärahakauden alkamisesta ja työhakijalle on tällöin asetettu omavastuuaika.

Korvauksettomat määräajat (karenssit)

Karenssi tarkoittaa, että työnhakija menettää työttömyysetuuden määräaikaisesti, koska hän on menetellyt työvoimapoliittisesti moitittavalla tavalla, kuten eronnut työstä ilman pätevää syytä. Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) asettaa karenssit ja antaa niistä työttömyyskassaa sitovan lausunnon. Tietoa karenssien pituuksista ja niiden yleisimmistä syistä saat TE-toimiston internetsivuilta. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi karensseihin liittyvissä kysymyksissä.

Muita rajoituksia

Oikeutta ansiopäivärahaan ei ole, jos henkilö on päätoiminen opiskelija tai päätoiminen yrittäjä. Oikeutta ei myöskään ole ajalta, jolta henkilö saa:

  • irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta tai muuta työsuhteen päättymiseen liittyvää taloudellista etuutta työnantajalta
  • vuosiloma-ajan palkkaa
  • sairaus- tai osasairauspäivärahaa
  • äitiys-, isyys-, vanhempain- tai erityishoitorahaa
  • kuntoutusrahaa, täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea
  • työttömyyseläkettä tai luopumistukea
  • vanhuuseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä tai yksilöllistä varhaiseläkettä (poikkeuksena valtion eläkelain 8 § 1 momentin mukaiset normaalia alemmat eläkeiät, jolloin eläke vähennetään työttömyysetuudesta), työuraeläkettä tai eläketukea.

Poikkeus: Jos työsuhteessa oleva henkilö on saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa ja on edelleen työkyvytön eikä työnantajalla ole tarjota hänen työkykyään vastaavaa työtä, on hänellä oikeus työttömyysetuuteen, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

  • hakija ei saa työnantajalta kokoaikaiseen työhön perustuvaa täyttä sairausajan palkkaa tai osapalkkaa
  • työkyvyttömyyseläkehakemus on hylätty tai vireillä
  • hakija on ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon

 

Päivitetty 29.12.2017