Usein kysyttyä työttömyysetuuksista

Tälle sivulle on kerätty usein kysyttyjä kysymyksiä työttömyysetuuksista vastauksineen
osa-alueittain:

  • Oikeus ansiopäivärahaan ja työssäoloehdon kertyminen
  • Ansiopäivärahan määrä
  • Hakeminen ja liitteet
  • Osa-aikatyö tai satunnainen työ
  • Enimmäisajan (500, 400 tai 300 päivää) täyttyminen

Oikeus ansiopäivärahaan ja työssäoloehdon kertyminen

Milloin voin saada ansiopäivärahaa?

Ansiopäivärahaan on oikeutettu palkansaaja, joka on ollut työttömyyskassan jäsen vähintään työssäoloehdon täyttävien 26 viikon ajan. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen kalenteriviikko, jonka aikana työaika on vähintään 18 tuntia viikossa ja palkka on työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vuonna 2019 vähintään 1211 euroa kuukaudessa ja vuonna 2018 vähintään 1189 euroa kuukaudessa. Työssäoloehdon tulee täyttyä 2 vuoden 4 kuukauden mittaisen tarkastelujakson aikana. Tarkastelujaksoa pidentäviä hyväksyttäviä syitä ovat mm. sairaus, kuntoutus, asevelvollisuus, alle 3-vuotiaan lapsen hoito, päätoiminen opiskelu, apurahakausi ja työllistymistä edistävään palveluun osallistuminen. Katso tarkempia tietoja sivulta Työttömyysetuudet.

Olen saanut työvoimapoliittisen karenssin. Alkaako päivärahan maksu heti karenssin jälkeen?

Jos työttömyytesi alkaa siten, että sinulle on määrätty karenssi, työttömyyskassa asettaa karenssin jälkeen viittä kokonaan työtöntä päivää (seitsemää päivää 31.12.2017 asti) vastaavan omavastuuajan, ennen kuin ryhtyy maksamaan ansiopäivärahaa. Eli korvaukseton aika on karenssi + omavastuuaika.

Mikäli olet saanut työttömyysetuutta aiemmin eikä työssäoloehtosi ei ole täyttynyt uudelleen sen jälkeen, voidaan päivärahan maksu aloittaa heti karenssin päätyttyä, mikäli päivärahan enimmäislaskurissa on vielä päiviä jäljellä.

Olen tehnyt työtä palkkatuella. Miten tämä kerryttää työssäoloehtoa?

Korkeimmalla korotetulla palkkatuella tehdystä työstä ennen 30.12.2013 tehdystä työstä työssäoloehtoon voidaan laskea puolet. Jäljelle jäävä osa katsotaan hyväksyttäväksi syyksi tarkastelujakson pidentämiseen.

Korkeimmalla korotetulla palkkatuella tuettu työ luetaan työssäoloehtoon täysimääräisesti vuoden 2014 ensimmäisestä viikosta alkaen vuoden 2016 loppuun asti. Muut palkkatukityöt on huomioitu jo aiemmin täysimääräisesti työssäoloehtoon.

1.1.2017 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä vain 75 % niistä viikoista, joina henkilö on tehnyt palkkatukityötä, kerryttää työssäoloehtoa. Jos työssäoloehto täyttyy pelkästään palkkatukityössä, työssäoloviikkoja tulee siis kertyä vähintään 35. Palkkatukityöaika, jota ei lueta työssäoloehtoon, pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa. Jos palkkatukityö on järjestetty ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella, työssäoloehto kertyy täytenä. Uutta säännöstä sovelletaan palkkatuettuun työhön, joka alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Ansiopäivärahan määrä

Miksi päivärahani perusteena oleva palkka on pienempi, kuin työstä saamani kuukausipalkka, josta päivärahani on määritelty?

Päivärahan perusteena oleva palkka on aina pienempi kuin työstä saatu kuukausipalkka, koska ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän, vähintään työssäoloehdon täyttävän ajan keskimääräisestä kuukausipalkasta. Lisäksi palkkatulosta tehdään vähennys, joka määräytyy vuosittain palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusteella. Vähennys on 4,24 % vuonna 2019 (4,48 % vuonna 2018).

Esimerkki:

Henkilön kuukausipalkka on ollut 2000,00 euroa ja hän on saanut palkkaa 12000,00 euroa ajalla 1.4. - 30.9.2018. Kyseisellä ajanjaksolla on yhteensä 130 laskennallista työpäivää, eli päiviä maanantaista perjantaihin.

Keskimääräinen päiväpalkka (12000,00 / 130)                        92,30

Keskimääräinen kuukausipalkka (92,30 x 21,5)                  1984,45

4,48 %:lla alennettu kuukausipalkka (1984,45 x 0,9552)      1895,54

Päivärahan perusteena oleva palkka                                  1895,54

Hakeminen ja liitteet

Milloin voin lähettää ansiopäivärahahakemuksen?

Lähetä ensimmäinen hakemus vähintään kahdelta täydeltä kalenteriviikolta (maanantaista sunnuntaihin). Jatkossa ansiopäivärahaa haetaan neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Hakemus täytetään jokaiselta päivältä maanantaista sunnuntaihin ja lähetetään aina aikaisintaan viimeisenä hakupäivänä.

Mitä liitteitä ansiopäivärahahakemukseen tarvitaan?

Ansiopäivärahahakemuksen liitteiden tarve riippuu tilanteestasi. Selvitä hakemuksessasi, mitä olet tehnyt ennen kuin jäit työttömäksi. Liitteeksi tarvitaan ainakin palkkatodistus tai palkkatodistukset 26 viikon (34 viikon, jos työ on päättynyt ennen 30.12.2013) työssäolosta sisältäen erittelyn maksetuista lomarahoista ja lomakorvauksista sekä maininnan palkattomista poissaoloista ja niiden syistä. Mahdollisia muita liitteitä on koottu luetteloksi sivulle Hakeminen ja liitteet.

Pitääkö minun lähettää verokortti?

Työttömyyskassa saa tiedot helmikuun alussa voimaan tulevista ennakonpidätysprosenteista suoraan Verohallinnolta. Verohallinnon päätöksen mukaisesti ennakonpidätys on toimitettava palkkatulosi veroprosenttien mukaisesti, mutta kuitenkin vähintään 25 % suuruisena. Pyydä verotoimistosta muutosverokortti etuutta varten ja toimita se työttömyyskassalle, mikäli haluat muuttaa ennakonpidätysprosenttejasi. Voit tilata muutosverokortin lähetettäväksi suoraan työttömyyskassaan esimerkiksi Verohallinnon sähköisessä asiointipalvelussa.

Milloin hakemukseni käsitellään?

Ensimmäinen ansiopäivärahahakemus käsitellään noin kahden viikon kuluttua sen saapumisesta, jos kaikki liitteet ovat mukana. Lisäselvityksiä tarvittaessa työttömyyskassa pyytää niitä kirjeellä hakijalta tai esimerkiksi suoraan työnantajalta.

Jos olet täysin työtön ja saanut päivärahaa hakujaksoa edeltävänä aikana, hakemuksesi on pääsääntöisesti maksussa kolmantena arkipäivänä sen saapumisesta kassalle.

Jos haet soviteltua päivärahaa, hakemuksesi käsittelyaika on noin viikon, jos kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana.

Voinko asioida työttömyyskassassa sähköisen asiointipalvelun kautta?

Voit lähettää hakemuksen ja liitteet suoraan kassalle sähköisessä asiointipalvelussamme. Ohjeet löydät sivulta Sähköinen asiointi.

Osa-aikatyö tai satunnainen työ

Sain töitä pariksi päiväksi. Tarvitseeko minun ilmoittaa jotain?

Lyhytkin työsuhde on ilmoitettava työttömyyskassalle. Ilmoita työssäolostasi, vaikka palkka olisi alle suojaosan (300 €/brutto kuukauden hakujaksolla tai 279 €/brutto neljän viikon hakujaksolla). Merkitse hakemukseesi työpäivät ja työtunnit ja toimita kopio työsopimuksesta sekä palkkalaskelmasta. Huolehdi jäsenmaksujen maksamisesta ammattijärjestöösi tai kassan yksilöjäsenenä suoraan kassalle.

Ennen 1.4.2019 tehdystä työstä saatu palkka vaikuttaa ansiopäivärahaan palkan ansainta-ajankohdan mukaan. 1.4.2019 ja sen jälkeen tehdystä työstä saatu palkka huomioidaan silloin, kun se maksetaan. Näin ollen palkkatodistus 1.4.2019 jälkeen tehdystä työstä on toimitettava kassalle vasta sen hakemuksen liitteenä, jonka aikana palkka on maksettu. Ilmoita kuitenkin työpäivät ja työtunnit siinä hakemuksessa, kun työ on tehty.

Olen aloittanut vakituisen osa-aikatyön. Mitä teen?

Osa-aikatyötä tehdessäsi voit saada soviteltua päivärahaa. Hae soviteltua päivärahaa tekemäsi osa-aikatyön palkanmaksujaksojen mukaisesti kalenterikuukauden tai neljän viikon hakujaksoissa. Merkitse työpäivien kohdalle myös työtunnit. Liitä jokaiseen hakemukseesi mukaan palkkalaskelmat kaikesta hakujaksolla ansaitsemastasi tulosta. Lähetä työttömyyskassalle myös kopio työsopimuksesta. Muista pitää työnhakusi voimassa ja huolehdi jäsenmaksujen maksamisesta ammattijärjestöösi tai kassan yksilöjäsenenä suoraan kassalle. Lisätietoja löydät sivulta Osa-aikatyössä tai satunnaisessa työssä.

Ennen 1.4.2019 tehdystä työstä saatu palkka vaikuttaa ansiopäivärahaan palkan ansainta-ajankohdan mukaan. 1.4.2019 ja sen jälkeen tehdystä työstä saatu palkka huomioidaan silloin, kun se maksetaan. Näin ollen palkkatodistus 1.4.2019 jälkeen tehdystä työstä on toimitettava kassalle vasta sen hakemuksen liitteenä, jonka aikana palkka on maksettu. Ilmoita kuitenkin työpäivät ja työtunnit siinä hakemuksessa, kun työ on tehty.

Teen osa-aikatyötä puolen vuoden ajan 85 %:n viikoittaisella työajalla pienellä palkalla. Miksi en saa soviteltua ansiopäivärahaa?

Työnhakijalla ei ole oikeutta soviteltuun työttömyysetuuteen, jos hänen työaikansa ylittää 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa on vielä paljon jäljellä. Miksi ansiopäivärahani on määritelty uudelleen?

Työssäoloehto täyttyy, kun työssäoloa on kertynyt 26 sellaista viikkoa (34 viikkoa, jos työsuhde on päättynyt ennen 29.12.2013), joilla työaika on vähintään 18 tuntia. Tällöin enimmäismaksuaika alkaa alusta omavastuuajan jälkeen.

1.1.2014 alkaen päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, vaikka työnhakija täyttää työssäoloehdon, jos uudelleen lasketun palkan mukainen päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos henkilön päivärahan perusteena oleva palkka on laskettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.

1.1.2014 alkaen omavastuuaikaa ei aseteta, vaikka työnhakija täyttäisi työssäoloehdon, jos enimmäisaika alkaisi alusta vuoden kuluessa edellisen päivärahakauden alkamisesta ja työhakijalle on tällöin asetettu omavastuuaika.

Enimmäisajan (500, 400 tai 300 päivää) täyttyminen

Ansiopäivärahani enimmäisaika täyttyy kesken hakujakson. Milloin voin lähettää viimeisen hakemuksen?

Täytä hakemus enimmäisajan täyttymispäivään asti ja lähetä se työttömyyskassalle aikaisintaan täyttymispäivää seuraavana päivänä.

Esimerkki:

Henkilö on hakenut ansiopäivärahaa neljän viikon jaksoissa, ja seuraava hakemus pitäisi tehdä ajalta 7.1. - 3.2.2019. Enimmäisaika täyttyy kuitenkin jo 18.1.2019. Henkilö voi tehdä hakemuksen ajalta 7. - 18.1.2019 ja lähettää sen kassalle aikaisintaan 19.1.2019.

Mistä saan todistuksen siitä, että enimmäisaika on täyttynyt eikä minulle enää makseta ansiopäivärahaa?

Työttömyyskassa lähettää sinulle postitse päätöksen ansiopäivärahan lakkauttamisesta sitten, kun enimmäisaika on täyttynyt ja viimeinen hakemus on käsitelty. Voit katsoa ja tulostaa päätöksen myös sähköisessä asiointipalvelussamme.

Aktiivimalli

Vastauksia yleisimpiin aktiivimallia koskeviin kysymyksiin on koottu Sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuille.

 

Päivitetty 10.5.2019