Jäsenyys

Työttömyyskassaan liittyminen

Jos liityt johonkin jäsenjärjestöistämme, liityt samalla Työttömyyskassa Statiaan. Pardialaiset jäsenjärjestöt yhdistyvät Ammattiliitto Prohon 1.1.2019, ja samalla kyseisten järjestöjen uudet jäsenet liittyvät Työttömyyskassa Statian sijaan Työttömyyskassa Prohon. Yhdistyminen ei toistaiseksi vaikuta vanhojen jäsenten jäsenyyteen Työttömyyskassa Statiassa.

Jäsenyyshakemuksena käytetään yleisesti jäsenmaksujen perintävaltakirjaa, jolla työnantaja valtuutetaan perimään jäsenmaksu suoraan palkasta. Jäsenmaksuasioissa ota yhteys järjestösi kassa-asiamieheen, jonka yhteystiedot löydät alasivulta Järjestöt.

Työttömyyskassalain mukaan kassaan liittyminen on mahdollista myös liittoon kuulumattomille. Tästä vaihtoehdosta saat tarkempia ohjeita suoraan kassalta. Menettelyohjeet kassajäsenyyden hakemiseksi ja yksilöjäsenyyden hakulomakkeen löydät kohdasta Yksilöjäsenasiat alasivulta Lomakkeet. Liittoon kuulumaton kassan yksilöjäsen joutuu maksamaan jäsenmaksunsa yleensä itse viitteellistä pankkisiirtoa käyttäen.

Kassaan liittymispäivänä voidaan pitää aikaisintaan sitä päivää, jona olet kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä eli päivää, jona kirjallinen jäsenhakemus on saapunut työttömyyskassalle tai kassan hallituksen valtuuttamalle taholle (asiamies). Lisäksi edellytetään, että olet maksanut jäsenmaksusi samasta ajankohdasta lähtien.

Työttömyyskassa Statian jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama prosenttiosuus ennakonpidätyksen alaisesta jäsenyyden perustana olevasta palkasta ja kassan maksamasta veronalaisesta etuudesta. Työttömyyskassan jäsenmaksu on 0,16 % vuonna 2019 (0,18 % vuonna 2018). Kassan jäsenmaksu sisältyy liiton jäsenmaksuun. Liitot tilittävät jäsentensä puolesta jäsenmaksut kassalle neljännesvuosittain. Kassan maksamasta veronalaisesta etuudesta työttömyyskassan jäsenmaksu peritään suoraan. Ilmoitamme tiedot maksetuista jäsenmaksuista suoraan verottajalle vuosi-ilmoituksessamme.

Työttömyyskassa Statia on ns. palkansaajakassa, jonka jäseneksi voi liittyä palkkatyössä työskentelevä henkilö. Päätoiminen yrittäjä ei voi päästä Työttömyyskassa Statian jäseneksi. Mikäli aloitat yritystoiminnan ollessasi Työttömyyskassa Statian jäsen tai sinulla on yritystoimintaa jäsenyyttä harkitessasi, perehdy tarkoin seuraaviin kappaleisiin.

Työttömän henkilön on ilmoitettava yritystoiminnastaan tai sen aloittamisesta työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon). TE-toimisto ratkaisee, onko kyseessä päätoiminen vai sivutoiminen yritystoiminta.

Työttömyyskassan jäsenyys ja sivutoiminen yritystoiminta

Sivutoiminen yritystoiminta ei aseta rajoituksia palkansaajakassaan kuulumiselle. Sivutoimisen yritystoiminnan ansiotulot otetaan huomioon ansiopäivärahaa maksettaessa soviteltavana tulona. Mikäli sivutoiminen yritystoiminta on jatkunut pitempään, osoitetaan siitä saatavat ansiotulot työttömyysturvaetuuksia haettaessa viimeksi vahvistetulla verotuspäätöksellä.

Työttömyyskassan jäsenyys, jos aloitat päätoimisen yritystoiminnan

Työttömyyskassa Statia on palkansaajakassa, jonka jäsenyydessä voit olla päätoimisena yrittäjänä enintään 18 kuukauden ajan. Säilytät samalla oikeuden työttömyyspäivärahaan yritystoiminnan päätyttyä, mikäli olet täyttänyt ennen yritystoiminnan aloittamista työttömyyskassan jäsenenä palkansaajan työssäoloehdon. Mikäli yritystoiminta kestää yli 18 kuukautta, menetät palkansaajastatuksesi eikä sinulla ole oikeutta ansiopäivärahaan palkansaajakassasta yritystoiminnan mahdollisesti päättyessä.

Voit myös liittyä yritystoiminnan aloittamisen jälkeen yrittäjäkassaan. Saat tarkempaa tietoa yrittäjien työttömyysturvasta Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassasta (AYT) tai  Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassasta (SYT). Suosittelemmekin, että otat yhteyttä yrittäjäkassaan ja tutustut yrittäjäkassojen kotisivuihin jo harkitessasi yritystoiminnan aloittamista.

Päätoiminen yrittäjyys työttömyysturvalain mukaan

Työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 6 §:n mukaan yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka päätointaan varten on yrittäjän eläkelain (1272/2006) tai maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) mukaisesti velvollinen ottamaan sanottujen lakien mukaisen vakuutuksen. Yrittäjänä ei kuitenkaan pidetä maatalousyrittäjän eläkelain 1 a §:n 2 momentissa tarkoitettua apurahansaajaa.

Yrittäjäksi katsotaan myös yrityksen osaomistaja. Osaomistajana pidetään työttömyysturvalakia sovellettaessa henkilöä,

  1. joka työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään on vähintään 15 prosenttia tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai
  2. joka työskentelee osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai
  3. joka edellä 1 tai 2 kohdassa säädetyllä tavalla työskentelee muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa katsotaan olevan mainituissa kohdissa sanottua vastaava määräämisvalta.

Omistusosuutta laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen toisten yritysten ja yhteisöjen kautta tapahtuva omistaminen, jos henkilö tai hänen perheenjäsenensä tai henkilö yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa väliyhteisöstä vähintään puolet tai heillä on vastaava määräämisvalta.

Henkilön katsotaan olevan johtavassa asemassa yrityksessä, jos hän on osakeyhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen tai jos hän osakeyhtiössä tai muussa yrityksessä tai yhteisössä on vastaavassa asemassa. Perheenjäseneksi katsotaan yrityksessä työskentelevän henkilön puoliso ja henkilö, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa samassa taloudessa.

Siirtyminen yrittäjäkassasta Työttömyyskassa Statiaan

Yrittäjyyden päätyttyä työttömyyskassaan voi liittyä palkkatyössä työskentelevä henkilö.

Siirtyminen toisesta palkansaajakassasta Työttömyyskassa Statiaan

Jos henkilön ammattiala vaihtuu, on tarkoituksenmukaista järjestäytyä sen alan ammattiliittoon/työttömyyskassaan, jonka toimi- tai sopimusalalla työskentelee. Kun siirtyminen tapahtuu kuukauden kuluessa, aikaisemmassa kassassa kertyneet jäsenyys- ja työskentelykaudet seuraavat mukana uuteen kassaan. Jäsenyys- ja työskentelykaudet eivät seuraa kuitenkaan uuteen kassaan, jos henkilö on erotettu aiemmasta kassasta.

 

(Työttömyysturvalaki (1290/2002), Työttömyyskassa Statian säännöt ja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö)

Päivitetty 13.12.2018