Työttömyyskassa Statian säännöt

I LUKU

KASSAN TOIMIALA

1 § KASSAN NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA ALUE JA TARKOITUS

Kassan nimi on Työttömyyskassa Statia ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Jäljempänä näissä säännöissä sitä kutsutaan kassaksi.

Kassan toiminta-alueena on koko maa.

Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja siihen liittyvien ylläpitokorvausten sekä muiden kassan toimialaan kuuluvien lakisääteisten etuuksien järjestäminen jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

II LUKU

JÄSENYYS

2 § JÄSENYYDEN EHDOT

Kassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva ja työ- tai virkasuhteessa oleva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee viranomaisessa, lailla tai asetuksella säädetyssä julkisyhteisössä, julkista tehtävää hoitavassa yhteisössä yhtiömuodosta riippumatta, näiden piirissä toimivien yhteisöjen tai yritysten toimihenkilönä tai toimihenkilönä, joka on kassan hallituksen päätöksellä edellä mainittuihin ryhmiin rinnastettavissa työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain säädökset huomioon ottaen.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on tehtävä kassan hallitukselle tai kassan valtuuttamalle asiamiehelle tai jäsenasioita hoitavalle henkilölle. Jäseneksi ottamisesta määrätään 16 ja 19 §:ssä.

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jona hän on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä.

3 § KASSASTA EROAMINEN

Jos jäsen haluaa erota kassasta, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti kassan hallitukselle tai hallituksen valtuuttamalle kassan asiamiehelle tai jäsenasioita hoitavalle henkilölle.

Työttömyyskassan jäsenyys päättyy kuitenkin viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

4 § HUOMAUTUS, VAROITUS JA KASSASTA EROTTAMINEN

Kassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa jäsenyydestään sen,

1) joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja;

2) joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan, koulutustuen tai muun kassan maksaman etuuden saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan; sekä

3) joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita.

Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuja neljän kuukauden kuluessa sen työssäolojakson alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu, hänet voidaan erottaa kassan jäsenyydestä siitä päivästä, josta lukien jäsenmaksut ovat maksamatta.

Kassa voi erottaa jäsenyydestään sen, joka pysyvästi on siirtynyt pois ammatista tai työalalta, joka kuuluu kassan toiminnan piiriin.

Pysyvästi kassan toiminnan piiristä siirtymiseksi katsotaan myös yli 18 kuukauden ajan kestävä työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n tarkoittama yritystoiminnan harjoittaminen.

5 § UUDELLEEN LIITTYMINEN

Jos jäsen kassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen kassaan, jäsenen hyväksi lasketaan hänen työssäoloaikansa ja jäsenenä oloaikansa edellisessä kassassa työttömyyskassalaissa ja työttömyysturvalaissa säädetyllä tavalla.

Jos kassasta erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hänen hyväkseen ei lueta hänen aikaisempaa työssäoloaikaansa eikä jäsenenä oloaikaansa kassassa eikä aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja.

6 § JÄSENMAKSUT

Jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama prosenttiosuus veron ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta ja kassan maksamasta veronalaisesta etuudesta.

Kassalla on oikeus periä kassan maksamista etuuksista jäsenmaksu suoraan niiden maksatuksen yhteydessä.

Jäsenmaksut on maksettava joko työnantajaperinnän kautta tai suoraan pankkisiirtoa käyttäen kuukausittain tai kolmen kuukauden jaksoissa, kuitenkin viimeistään neljän kuukauden kuluessa sen työssäolojakson alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle suorittamiaan maksuja, jotka kohdistuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan.

7 § JÄSENMAKSUISTA VAPAUTUMINEN

Jäsen on vapautettu jäsenmaksujen suorittamisesta siltä ajalta, jolta hän ei saa 6 §:ssä tarkoitettua palkkaa eikä kassan maksamaa työttömyyspäivärahaa tai muuta etuutta tai jonka hän on ollut poissa työmarkkinoilta työttömyysturvalain 5 luvun 3 § 2 momentissa mainitusta hyväksyttävästä syystä.

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan kassan asiamiehelle jäsenmaksusta vapautumisesta. Myöhemmin kuin kuuden kuukauden kuluessa kassalle tehtyä ilmoitusta ei oteta huomioon, ellei ilmoituksen laiminlyöntiin ole ollut pätevää syytä.

Jäsenmaksujen suorittamisesta vapautettu jäsen saa päivärahaoikeutta laskettaessa lukea hyväkseen aikaisemmin suorittamansa jäsenmaksut.

III LUKU

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAA JA MUUTA ETUUTTA KOSKEVAT EHDOT

8 § ETUUDET

Kassa myöntää ansioon suhteutettua veronalaista työttömyyspäivärahaa ja vuorottelukorvausta sekä näihin liittyviä muita etuuksia kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi kassa myöntää kassan maksettavaksi säädettyjä muita etuuksia niihin oikeutetuille kassan jäsenille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

9 § PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN

Työttömyyspäivärahaa, vuorottelukorvausta ja muuta kassan maksamaa etuutta on haettava työttömyyskassalta kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, josta sitä halutaan maksettavaksi. Etuuden myöntämisestä tai epäämisestä kassa antaa kirjallisen päätöksen.

Työttömyyskassan etuudet maksetaan etuuskauden alkamisesta lukien jälkikäteen jäsenen pankkitilille neljän viikon tai kuukauden maksukausittain, kuitenkin siten, että ensimmäinen maksukausi voi olla edellä mainittua lyhyempi.

IV LUKU

KASSAN HALLINTO

10 § HALLINTOELIMET

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajisto ja hallitus.

11 § KASSAN EDUSTAJISTO

Kassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan edustajiston kokous, jonka tarkemman ajan ja paikan määrää kassan hallitus. Edustajiston toimikausi on kolme vuotta, joista joka kolmas vuosi on valintakokous.

Kassan edustajiston kokouksessa kullakin läsnä olevalla kokousedustajalla on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Edustajiston kokoukseen valitsee kukin asiamiespiiri yhden edustajan kultakin alkavalta kahdelta tuhannelta (2000) jäseneltä ja tarvittavan määrän yleisvarajäseniä. Asiamiespiirin jäsenmäärä todetaan edustajiston valintakokousta edeltävän kalenterivuoden viimeisen päivän (31.12.) mukaan.

Kassan hallituksen tehtävänä on antaa tarkemmat määräykset vaalin toimittamisesta.

Kassan edustajiston kokouksen kutsuu koolle kassan hallitus. Kutsu kassan edustajiston kokoukseen on toimitettava postitse tai sähköpostitse edustajiston jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

Asiamiespiiri on velvollinen oikeaksi todistetulla pöytäkirjanotteella 30 päivää ennen kokousta ilmoittamaan kassan hallitukselle valitut edustajat.

12 § KASSAN EDUSTAJISTON VARSINAINEN KOKOUS

Kassan edustajiston varsinainen kokous pidetään joka vuosi kesäkuun loppuun mennessä.

Edustajiston varsinaisessa kokouksessa on:

1) esitettävä edelliseltä toimintakaudelta hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus;

2) vahvistettava edellisen vuoden tuloslaskelma ja tase;

3) päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin hallinto ja tilinpito antavat aihetta;

4) päätettävä tilikauden tuloksen käsittelystä;

5) päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille;

6) määrättävä hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;

7) päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä

8) toimitettava hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä varajäsenten ja tilintarkastajien vaali. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien on oltava KHT-tilintarkastajia tai HT-tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajiksi on valittu tilintarkastusyhteisö, varamiehiä ei valita;

9) määrättävä jäsenmaksun perusteet;

10) määrättävä kassan toiminta alueen jako asiamiespiireihin;

11) määrättävä sijoitustoiminnan periaatteista sekä

12) käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.

Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäviksi.

13 § KASSAN EDUSTAJISTON YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Kassan edustajiston ylimääräinen kokous on pidettävä:

1) kun kassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi

2) kun Finanssivalvonta tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkastus antaa siihen aihetta, sitä vaativat; tai

3) kun vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi

Jos kassan jäsenten luku on vähentynyt alle 8000, on kassan edustajiston ylimääräinen kokous viipymättä kutsuttava päättämään, onko kassan toimintaa jatkettava vai ei, ja mihin toimenpiteisiin näissä tapauksissa on ryhdyttävä.

Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta kassan edustajiston ylimääräistä kokousta koolle, on Finanssivalvonnan toimitettava kutsu.

Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei kokouksessa saa ottaa lopullisesti päätettäviksi.

14 § KASSAN HALLITUS

Kassan hallitukseen kuuluu 6-8 jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja. Hallituksen jäsenten tulee olla 18 vuotta täyttäneitä ja kassan jäseniä. Jäsenille valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa.

Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan, johon valitaan enintään neljä jäsentä ja jonka tehtävänä on valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita.

15 § HALLITUKSEN TOIMINTA

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Tehtäessä päätöstä varojen sijoittamisesta vaaditaan hallituksessa edellä mainitusta poiketen kahden kolmasosan määräenemmistö läsnäolevista.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa ja se on tarkistettava viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

16 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

1) valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, kassan sääntöjen sekä kassan edustajiston kokouksen päätösten mukaisesti;

2) ottaa ja erottaa kassan jäsenet ottaen huomioon, mitä 2 §:ssä todetaan jäsenhakemuksen vastaanottamisesta ja 19 §:ssä jäseneksi ottamisesta sekä 4 §:ssä jäsenyydestä erottamisesta; jäsenmaksujen laiminlyöntitapauksissa erottamispäätöksen voi tehdä kassanjohtaja;

3) päättää kassan varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvaavasti edustajiston varsinaisen kokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti ja päättää 21 §:ssä tarkoitettujen lainojen ottamisesta;

4) tarkastuttaa vähintään kaksi kertaa vuodessa kassan laina-asiakirjat, arvopaperit, rahavarat sekä valvoa kassan hoitoa yleensä;

5) määrätä etuuksien maksamisessa noudatettavista periaatteista;

6) ottaa ja erottaa kassanjohtaja, kassanhoitaja ja muut toimihenkilöt, määrätä heidän toimenhoitonsa ehdoista ja heidän tehtävistään;

7) valvoa jäsenrekisterin pitämistä;

8) valvoa, että kassan arvopaperit ja kirjanpitokirjat säilytetään varmalla tavalla;

9) valvoa, että kassan kirjanpito on lain, hyvän tavan ja kassan toiminnan mukainen;

10) kutsua koolle kassan edustajiston kokous ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat;

11) antaa kassan edustajiston kokoukselle kirjallinen lausunto ehdotuksista, jotka tilintarkastaja tai kassan jäsenet tahtovat saattaa kokouksen käsiteltäväksi;

12) laatia tilinpäätös ja toimintakertomus sekä antaa se tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kassan edustajiston varsinaista kokousta, jossa kysymys tilinpäätöksen vahvistamisesta on käsiteltävä. Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys kassan ylijäämää tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi;

13) laatia seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio;

14) laatia sijoitussuunnitelma ja tarkistaa se vuosittain;

15) huolehtia riittävästä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta;

16) toimittaa vuosittain Finanssivalvonnalle rahoitusosuuksia koskeva hakemus;

17) tehdä vuosittain esitys Finanssivalvonnalle jäsenmaksun suuruudesta;

18) antaa tarvittaessa valtuuksia kassan nimen kirjoittamiseen, sekä

19) päättää kaikista muista asioista, joiden osalta ei laissa, asetuksessa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty.

17 § KASSANJOHTAJA JA TEHTÄVÄT

Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä on kassanjohtaja.

Kassanjohtajan tehtävänä on:

1) valvoa etuuksien maksamista;

2) huolehtia hallituksen päätösten toteuttamisesta sekä taloushallintoon ja muuhun toimintaan kuuluvien asioiden hoitamisesta;

3) valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat, raportoida hallitusta tärkeimmistä kassan toimintaan ja talouteen liittyvistä tapahtumista;

4) huolehtia kassan sisäisen tarkkailun järjestämisestä ja kehittämisestä;

5) tehdä tarvittaessa hallituksen sijasta erottamispäätös jäsenmaksujen laiminlyöntitapauksissa;

6) edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona, sekä

7) toimittaa kaikki muut tehtävät, jotka hallitus hänen suoritettavakseen antaa.

18 § KASSAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassanjohtaja tai muu hallituksen siihen valtuuttama henkilö.

Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan tai kassanjohtajan sekä yhden muun hallituksen jäsenen nimet yhdessä.

Kun työttömyyskassan päätös annetaan tietojenkäsittelyä käyttäen, voidaan allekirjoitus merkitä koneellisesti.

19 § KASSAN ASIAMIESPIIRIT

Kassan hallitus jakaa kassan toiminta-alueen asiamiespiireihin kassan edustajiston varsinaisen kokouksen määräämien perusteiden mukaan ja nimeää asiamiespiirikohtaiset asiamiehet.

Asiamiesten tehtävänä on jäsenhakemusten vastaanottaminen, jäseneksi ottaminen ja jäsenten avustaminen kassan maksamia etuuksia koskevissa asioissa sekä jäsenten kuuleminen sääntöjen 4 § 2 momentin mukaisissa tilanteissa.

20 § JÄSENILLE TIEDOTTAMINEN

Jäsenille tarkoitetut tiedonannot julkaistaan yhdessä tai useammassa jäsenien keskuuteen leviävässä lehdessä, kassan internet-sivuilla tai saatetaan hallituksen määräämällä muulla tavalla jäsenten tiedoksi.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus on vähintään viikon aikana ennen kassan edustajiston varsinaista kokousta pidettävä kassan jäsenten nähtävinä kassan toimistossa.

21 § LAINOJEN OTTAMINEN

Kassan hallituksella on oikeus ottaa tilapäisiä lainoja ainoastaan kassan etuuksien suorittamista varten ja pitkäaikaisia lainoja toimitilojen hankkimista varten, milloin niitä varten ei ole varoja käytettävänä.

22 § TILINPÄÄTÖS

Kassan tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen tulee laatia neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kassan edustajiston varsinaista kokousta.

Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen sitä kassan edustajiston varsinaista kokousta, jossa tilinpäätöksen vahvistamisesta on päätettävä.

23 § RAHASTOT

Kassan rahastona on tasoitusrahasto. Vuotuinen ylijäämä siirretään tasoitusrahastoon.

24 § VAJAUKSEN TÄYTTÄMINEN

Jos tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen täyttämiseen tasoitusrahastosta enintään 50 prosenttia.

Ellei vajausta voida täyttää 1 momentissa mainitulla tavalla, vajaus täytetään työttömyyskassalain 21 ja 22 §:ssä mainitulla tavalla Työttömyyskassojen tukikassan varoista ja valtion varoista myönnettävällä lisäosuudella.

V LUKU

ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

25 § KASSAN VALVONTA

Kassan valvontaviranomainen on Finanssivalvonta.

26 § KASSAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Jos työttömyysturvalakia tai -asetusta tai työttömyyskassalakia tai muuta kassan toimialaan kuuluvaa lainsäädäntöä muutetaan, kassan hallituksella on oikeus tehdä näihin sääntöihin vastaavat muutokset.

Näiden sääntöjen muuttamiseen muussa kuin 1 momentissa mainitussa tapauksessa taikka kassan purkamiseen muussa kuin 13 § 2 momentissa mainitussa tapauksessa vaaditaan, että asiasta on tehty päätös kassan edustajiston varsinaisessa kokouksessa vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä läsnä olevista.

27 § VAROJEN LUOVUTUS KASSAN PURKAUTUESSA

Jos kassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, niin varat, jotka ovat jäljellä sitten, kun velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, luovutetaan purkamispäätöksen tehneen kassan edustajiston kokouksen määräysten mukaisesti kassan toimintaa lähellä olevalle yhteisölle käytettäväksi kassan entiseen toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden talouden ja ammatillisen koulutuksen tukemiseen.

 

Säännöt on hyväksytty Työttömyyskassa Statian edustajiston varsinaisessa kokouksessa 15.6.2017 ja vahvistettu Finanssivalvonnassa 4.8.2017.

Työttömyyskassa Statian säännöt (pdf)