Tiedotearkisto

Työttömyysturvalain seuraamusjärjestelmään esitetty selkeytystä

Työttömyysturvalakiin ja siihen liittyviin lakeihin on esitetty muutoksia. Muutokset ovat tällä hetkellä eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä. Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 111/2011 vp) on luettavissa kokonaisuudessaan tästä ja esityksen pääkohtia on alla olevassa työ- ja elinkeinotoimistojen tiedotteessa. Mikäli lakimuutokset astuvat voimaan, siitä tiedotetaan myöhemmin uudelleen.

Työ- ja elinkeinotoimistojen tiedote 7.11.2011:

Työttömyysturvalain seuraamusjärjestelmää selkeytetään

Hallitus esittää työttömyysturvalain seuraamusjärjestelmään selkeyttämistä. Muutoksen tavoitteena on ohjata ja kannustaa työttömiä aktiivisempaan työnhakuun sekä työllistymisen edellytysten parantamiseen.

Lakimuutosten voimaantulo olisi keväällä 2012.

Työttömyysturvaseuraamuksia ovat mm. korvaukseton määräaika (karenssi) ja työssäolovelvoite. Lakimuutoksella työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä asetettaisiin pääsääntöisesti sama seuraamus kaikille työnhakijoille riippumatta siitä, kuinka pitkään henkilön työttömyys on jatkunut.

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi pitkään työttömänä olleille työmarkkinatuen hakijoille ei enää asetettaisi työssäolovelvoitetta. Työssäolovelvoite säilyisi kuitenkin seuraamuksena toistuvasta työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä.

Työttömyysturvan seuraamusjärjestelmään ehdotetuilla muutoksilla pyritään lyhentämään työttömyysjaksoja ja nopeuttamaan työllistymistä. Muutokset vähentäisivät myös TE-toimistoissa työttömyysturvan toimeenpanoon liittyvää työtä, jolloin vapautuvat resurssit voitaisiin suunnata varsinaisiin työvoimapalveluihin.

Työttömyysturvalaista kumottaisiin myös säännös, jonka mukaan työttömällä ei lähtökohtaisesti ole oikeutta työttömyysetuuteen ulkomaanmatkan ajalta.