Arbetslöshetskassan Statia

Statstjänstemannens Arbetslöshetskassa är från och med den 1 oktober 2011 Arbetslöshetskassan Statia.

Medlemmar

Statstjänstemannens Arbetslöshetskassa grundades den 1.1.1973. Kassans medlemsantal var 32 900 i slutet av år 2013. Summan innehåller medlemmar från 12 förbund och
961 arbetslöshetskassans enskilda medlemmar.

Kassans uppgift

Arbetslöshetskassorna handhar en lagstadgad uppgift och villkoren för erhållande av samtliga förmåner regleras av lagstiftningen. Arbetslöshetskassornas verksamhet övervakas av Finansinspektion. Alla i Finland verksamma arbetslöshetskassor (26) hör till Arbetslöshetskassornas Samorganisation, och två av dessa är arbetslöshetskassor för företagare.

Arbetslöshetskassan Statias hemort är Helsingfors och kassans verksamhet omfattar hela landet. Kassan är ett samfund som verkar på grundval av ömsesidig ansvarighet och vars syfte är att för sina medlemmar anordna förtjänstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och anknytande ersättningar för uppehälle samt andra lagstadgade förmåner som ingår i kassan verksamhetsområde.

Kassans verksamhet

Som medlem i kassan antas en löntagare i arbets- eller tjänsteförhållande som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som inte har fyllt 68 år och arbetar som arbetar vid en myndighet, i ett offentligt samfund som stiftats genom lag eller förordning, i ett samfund som sköter ett offentligt uppdrag oberoende av bolagsformen, som tjänsteman i sammanslutningar eller företag som verkar inom ramen för dessa eller som en tjänsteman som enligt beslut av kassans styrelse kan jämställas med de ovan nämnda grupperna med hänsyn till bestämmelserna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om arbetslöshetskassor.

Förvaltning

Den högsta beslutanderätten inom kassan tillkommer fullmäktigemötet. Beslut om närmare tid och plats för mötet fattas av kassans styrelse. Fullmäktiges verksamhetsperiod är tre år med valmöte vart tredje år.

Till fullmäktigemötet väljer varje ombudsdistrikt en representant per varje påbörjat tvåtusental (2000) medlemmar och det nödvändiga antalet allmänna suppleanter. Ombudsdistriktens medlemsantal fastställs enligt den sista dagen (den 31 december) på det kalenderår som föregår valmötet.

Kassans styrelse består av ordförande och 6-8 medlemmar. Kassans medlemmar valde i kassamöte den 12 juni 2019 styrelsens ordförande Jonne Rinne och följande medlemmar och deras personliga suppleanter:

MedlemSuppleant
Gustafsson Juho Heikkinen  Pekka
Heino Leena --
Hiljanen Leena Lundahl Päivi
Lukkala Maikki Parikka Juha
Miettinen Timo Korhonen Eva
Rinne Jonne Friman Kai
Viikki Jorma Hämäläinen Timo-Jussi

Byrå

Kassans byrå ligger i Östra Böle i Helsingfors i den sjunde våningen i Banmästargatan 11.

I kassans byrå betjänar 9 specialister i arbetslöshetsskydd: kassans direktör, byråföreståndare, förmånsshef, 5 försäkringsspecialist och byrå- och medlemssekreterare.

 

Uppdaterad 11.7.2019