Arbetslöshetskassan Statias stadgar

I KAPITLET

KASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE

1 § KASSANS NAMN, HEMORT, VERKSAMHETSOMRÅDE OCH UPPGIFT

Kassan heter Arbetslöshetskassan Statia och har sin hemort i Helsingfors stad. I dessa stadgar används benämningen kassan.

Kassans verksamhet omfattar hela landet.

Kassan är ett samfund som verkar på grundval av ömsesidig ansvarighet och vars syfte är att för sina medlemmar anordna förtjänstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och anknytande ersättningar för uppehälle samt andra lagstadgade förmåner som ingår i kassans verksamhetsområde.

II KAPITLET

MEDLEMSKAP

2 § VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP

Som medlem i kassan antas varje löntagare i arbets- eller tjänsteförhållande som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som inte har fyllt 68 år och som arbetar vid en myndighet, i ett offentligt samfund som stiftats genom lag eller förordning, i ett samfund som sköter ett offentligt uppdrag oberoende av bolagsformen, som tjänsteman i sammanslutningar eller företag som verkar inom ramen för dessa eller som en tjänsteman som enligt beslut av kassans styrelse kan jämställas med de ovan nämnda grupperna med hänsyn till bestämmelserna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om arbetslöshetskassor.

Såsom lönearbetare betraktas löntagare vars utkomst skall anses basera sig på löneinkomst av arbete som utförs för en annan.

En medlem i kassan får inte samtidigt vara medlem i en annan arbetslöshetskassa.

Medlemsansökan bör riktas skriftlig till kassans styrelse eller av styrelsen befullmäktigad ombudsman eller person som handlar medlemskapsärenden. Om medlemstagning bestäms i 16 och 19 §.

Medlemskap i kassan börjar den dag en person börjat betala medlemsavgift, tidigast från den dag han skriftlig ansökt om medlemskap.

3 § UTTRÄDE UR KASSAN

Önskar medlemmen utträda ur kassan bör anmälan därom göras skriftligen till kassans styrelse eller av styrelsen befullmäktigad ombudsman eller person som handlar medlemskapsärenden.

Medlemskapet i arbetslöshetskassan upphör ändå i slutet av den kalendermånad då medlemmen fyller 68 år.

4 § ANMÄRKNING, VARNING OCH UTESLUTNING UR KASSAN

Kassans styrelse kan efter att ha hört medlemmen ge honom anmärkning, varning eller utesluta honom on han,

 1. vid sitt inträde i kassan lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter
 2. med bedräglig avsikt lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit omständighet som inverkar på erhållande av eller storlek på dagpenning, utbildningsstöd eller annan av kassan betald förmån, eller
 3. vägrar att iaktta kassans stadgar eller av kassans styrelse meddelade föreskrifter.

En medlem som försummar att betala sin medlemsavgift inom fyra månader räknat från början av den arbetsperiod som avgiften gäller kan uteslutas ur kassan från den dag från och med vilken medlemsavgiften är obetald.

Arbetslöshetskassan kan ur kassan utesluta en medlem som varaktigt lämnat ett sådant yrke eller en sådan bransch som omfattas av kassans verksamhet.

En medlem som bedriver sådan företagsverksamhet som avses i 1 kap. 6 § i lagen om arbetslöshetsskydd i mer än 18 månader anses också ha varaktigt lämnat kassans verksamhetsområde.

5 § ÅTERINTRÄDE

Om en medlem som utträtt ur kassan inom en månad ansluter sig till en annan kassa, får han räkna sig till godo hans arbetsperiod och medlemskap i den föregående kassan som avses i lagen om arbetslöshetskassor och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Om en medlem som uteslutits ur kassan på nytt godkänns som medlem i kassan, får han inte räkna sig till godo sin tidigare arbetsperiod eller sitt tidigare medlemskap eller sina tidigare medlemsavgifter.

6 § MEDLEMSAVGIFTER

Medlemsavgiften är en av Finansinspektionen årligen fastställd procentuell andel av den löneinkomst som är underkastad förskottsinnehållning och den skattepliktiga förmån som kassan utbetalar.

Kassan har rätt att av kassan utbetald förmån vid utbetalning indra medlemsavgiften.

Medlemsavgifterna ska betalas antingen genom arbetsgivaruppbörd eller direkt med bankgiro varje månad eller i tre månaders perioder, dock senast inom fyra månader räknat från början av den arbetsperiod som medlemsavgiften hänför sig till.

En medlem som utträtt eller uteslutits har inte rätt att återfå till kassan erlagda avgifter som täcker medlemstiden innan medlemmen utträtt eller uteslutits.

7 § BEFRIELSE FRÅN MEDLEMSAVGIFT

En medlem är befriad från erläggande av medlemsavgifter under den tid han inte erhåller vare sig lön som avsedd i 6 § eller av kassan utbetald arbetslöshetsdagpenning eller annan av kassan utbetald förmån eller under den tid han har varit av godtagbar orsak förhindrad att vara på arbetsmarknaden som avsedd i 5 kap. 3 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Medlemmen är skyldig att underrätta kassans ombud om befrielse från medlemsavgiften. Ett meddelande som lämnas till kassan senare än inom sex månader tas inte i beaktande om det inte finns en godtagbar orsak till att meddelandet försummades.

En medlem som befriats från medlemsavgiften får vid beräkning av rätt till dagpenning räkna medlemsavgifter som medlemmen betalat tidigare sig till godo.

III KAPITLET

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ERHÅLLANDE AV ARBETSLÖSHETSDAGPENNING OCH ÖVRIGA FÖRMÅNER

8 § FÖRMÅNER

Kassan beviljar skattepliktig arbetslöshetsdagpenning och alterneringsersättning avvägd enligt förtjänsten samt andra förmåner som ansluter till dessa enligt gällande lagstiftning. Dessutom beviljar kassan andra förmåner som enligt stadgarna ska utbetalas av kassan till medlemmar i kassan som är berättigade till det enligt gällande lagstiftning.

9 § ANSÖKNING OCH UTBETALNING AV DAGPENNING

Arbetslöshetsdagpenning, alterneringsersättning och annan förmån som utbetalas av kassan ska ansökas hos arbetslöshetskassan inom tre månader räknat från den dag från och med vilken utbetalning av dessa önskas. I ett skriftlig beslut meddelar kassan om förmånen beviljas eller nekas.

Kassans förmåner betalas ut räknat från början av förmånsperioden i efterskott på medlemmens bankkonto i betalningsperioder om fyra veckor eller en månad, dock så, att den första betalningsperioden kan vara kortare än ovan angetts.

IV KAPITLET

KASSANS FÖRVALTNING

10 § FÖRVALTNINGSORGAN

Kassans förvaltningsorgan är kassans fullmäktige och styrelse.

11 § KASSANS FULLMÄKTIGE

Den högsta beslutanderätten inom kassan tillkommer fullmäktigemötet. Beslut om närmare tid och plats för mötet fattas av kassans styrelse. Fullmäktiges verksamhetsperiod är tre år med valmöte vart tredje år.

Vid fullmäktigemötet har varje närvarande mötesrepresentant en röst. Besluten fattas med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt som biträtts av ordföranden beslutet.

Till fullmäktigemötet väljer varje ombudsdistrikt en representant per varje påbörjat tvåtusental (2000) medlemmar och det nödvändiga antalet allmänna suppleanter. Ombudsdistriktens medlemsantal fastställs enligt den sista dagen (den 31 december) på det kalenderår som föregår valmötet.

Kassans styrelse har som uppgift att ge närmare instruktioner till valets genomförande.

Kassans fullmäktigemöte sammankallas av kassans styrelse. Kallelsen till fullmäktigemötet ska skickas till fullmäktigemedlemmarna per post eller e-post senast två veckor före mötesdagen.

Ombudsdistriktet är skyldigt att med ett vidimerat protokollsutdrag meddela de valda representanterna till kassans styrelse 30 dagar före mötet.

12 § KASSANS ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE

Kassans fullmäktige ska hålla sitt ordinarie möte varje år före utgången av juni.

Vid ordinarie fullmäktigemöte ska:

 1. styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse för den föregående verksamhetsperioden föredras;
 2. föregående års resultaträkning och balansräkning fastställas;
 3. beslutas om de åtgärder förvaltningen och bokföring ger anledning till,
 4. beslutas om behandling om räkenskapsperiodens resultat,
 5. beslutas om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga,
 6. arvodena för styrelsens ordförande och övriga medlemmar och revisorerna fastställas;
 7. beslutas om antalet medlemmar i styrelsen
 8. val av styrelseordförande och -medlemmar samt suppleanter och revisorer förrättas. Revisorerna och revisorssuppleanterna ska vara CGR- eller GR-revisorer eller revisionssammanslutningar. Om en sammanslutning har valts till revisorer väljs inga suppleanter.
 9. grunderna för medlemsavgiften fastställas;
 10. indelningen av kassans verksamhetsområde i ombudsdistrikt bestämmas;
 11. principerna för placeringsverksamheten fastställas;
 12. de övriga ärenden som i möteskallelsen anmälts till behandling behandlas.

Andra än ovannämnda ärenden får inte upptas vid mötet till slutligt avgörande.

13 § KASSANS EXTRA FULLMÄKTIGEMÖTE

Extra ordinarie fullmäktigemöte ska hållas när:

 1. kassans styrelse finner det påkallat,
 2. Finansinspektionen eller revisorerna, om deras revision ger anledning till detta, kräver det; eller
 3. minst en tiondedel av medlemmarna skriftligt yrkar på det för behandling av ett bestämt ärende.

Om kassans medlemstal understiger 8 000, ska ett extra fullmäktigemöte utan dröjsmål sammankallas för att avgöra om kassans verksamhet ska fortsätta eller inte och vilka åtgärder i dessa fall bör vidtas.

Om kassans styrelse utan laglig orsak vägrar att sammankalla ett extra fullmäktigemöte, ska Finansinspektionen utfärda kallelsen.

I möteskallelsen ska anges de ärenden som upptas till behandling. Andra än i möteskallelsen nämnda ärenden får inte upptas till slutligt avgörande vid mötet.

 

14 § KASSANS STYRELSE

Till kassans styrelse hör 6–8 medlemmar, av vilka en är ordförande. Styrelsens medlemmar ska ha fyllt 18 år och vara medlemmar i kassan. För medlemmarna väljs personliga suppleanter.

Styrelsen väljer två viceordföranden inom sig.

Styrelsen kan bland sina medlemmar välja ett arbetsutskott som kan ha högst fyra medlemmar. Utskottets uppgift är att bereda ärenden som behandlas i styrelsen.

15 § STYRELSENS VERKSAMHET

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, eller om ordföranden är förhindrad, på vice ordförandens kallelse.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av styrelsens medlemmar är närvarande.

Styrelsens beslut blir den åsikt som majoriteten understött. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, men i övriga ärenden vinner den åsikt som ordföranden omfattat.

Vid beslut om placering av tillgångar krävs avvikande från det som framförs ovan en kvalificerad majoritet som består av två tredjedelar av de närvarande styrelsemedlemmarna.

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll och protokollet ska justeras senast på styrelsens följande sammanträde.

16 § STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsens uppgift är att:

 1. övervaka att kassans angelägenheter sköts enligt lag, kassans stadgar samt fullmäktigemötes beslut;
 2. antaga och utesluta medlemmar med avseende vid stadgar 2 §, 4 § samt 19 §. Vid försummelse av medlemsavgift kan kassadirektören besluta över uteslutning,
 3. besluta om placering av kassans tillgångar med inkomstbringande och betryggande säkerhet i enlighet med principerna som godkänts vid fullmäktigemötet, och att besluta om upptagande av lån i enlighet med 21 §;
 4. minst två gånger om året låta granska kassans lånedokument, värdepapper, penningmedel samt övervaka skötseln av kassan i allmänhet,
 5. besluta om principerna för utbetalning av förmåner,
 6. anställa och avskeda kassans direktör, kassör och övriga tjänstemän, fastställa deras uppgifter och villkor för deras tjänst,
 7. övervaka skötseln av medlemsregistret,
 8. övervaka att kassans värdepapper och bokföringsböcker hålls i säkert förvar,
 9. övervaka att kassans bokföring uppgörs enligt lag, god sed och kassans verksamhet,
 10. sammankalla fullmäktigemötet och förbereda de ärenden som behandlas vid mötet;
 11. till fullmäktigemötet ge ett skriftligt utlåtande om förslag som revisorerna eller kassans medlemmar önskar tillställa mötets behandling;
 12. uppgöra bokslut och verksamhetsberättelse samt överlämna dem till revisorerna senast en månad före det fullmäktigemöte vid vilket frågan om fastställande av bokslutet skall behandlas. Styrelsen skall i verksamhetsberättelsen framställa förslag till åtgärder beträffande kassans överskott eller underskott,
 13. uppgöra verksamhetsplan och budgeten för följande år,
 14. sammanställa en placeringsplan och årligen granska denna,
 15. sörja för att den interna övervakningen och riskhanteringen är tillräckliga,
 16. årligen lämna en ansökan om finansieringsandelar till Finansinspektionen,
 17. årligen lämna ett förslag till medlemsavgift till Finansinspektionen,
 18. vid behov befullmäktiga kassan att teckna firma, samt
 19. besluta om alla andra frågor, om inget annat i fråga om dessa föreskrivs i lagar, förordningar eller i dessa stadgar.

17 § KASSANS DIREKTÖR OCH UPPGIFTER

Som kassans ansvariga funktionär fungerar kassans direktör.

Kassans direktör åligger:

 1. att övervaka utbetalning av förmåner,
 2. att sköta om verkställning av styrelsens beslut och sköta om ärenden vid ekonomi förvaltning och annan verksamhet,
 3. att förbereda ärenden som skall behandlas på styrelsens möte, rapportera styrelsen om de viktigaste händelser som anknyter sig till kassans verksamhet och ekonomi,
 4. att sköta om organisering och utveckling av inre övervakning i kassan,
 5. att i stället för styrelsen vid behov besluta om uteslutning i fall då medlem försummat att betala medlemsavgiften,
 6. att företräda kassan och föra dess talan vid domstolar och hos andra myndigheter, samt
 7. att verkställa alla andra ärenden, som styrelsen ålägger honom.

18 § TECKNANDE AV KASSANS NAMN

Kassans namn tecknas av styrelsens ordförande eller kassans direktör eller en av styrelsen eventuellt därtill befullmäktigad person.

Skuldförbindelser bör dock undertecknas av styrelseordföranden eller kassadirektören samt en annan styrelsemedlem tillsammans.

När ett beslut om förmån ges med användning av databehandling kan underskriften göras maskinellt.

19 § KASSANS OMBUDSDISTRIKT

Kassans styrelse indelar kassans verksamhetsdistrikt i ombudsdistrikt enligt grunder som fastställs av fullmäktigemötet och nominerar ombudsmän till ombudsdistrikt.

Ombudsmännen har som uppgift att ta emot medlemsansökningar och att anta medlemmar samt att hjälpa medlemmar med de ärenden som gäller utbetalning av kassaförmåner samt att höra medlemmar i sådana situationer som avses i 4 § 2 momentet i stadgarna.

20 § INFORMERANDE AV MEDLEMMARNA

För medlemmar avsedda meddelanden publiceras i en eller flera tidningar med spridning bland medlemmarna eller på kassans webbplats eller bringas på annat av styrelsen fastställt sätt till medlemmarnas kännedom.

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt revisionsberättelse bör före kassans ordinarie fullmäktigemöte under minst en vecka hållas till kassamedlemmarnas påseende på kassans byrå.

21 § UPPTAGANDE AV LÅN

Kassans styrelse har rätt att uppta tillfälliga lån endast för att utbetala förmåner och långvariga lån för att förse kassan med utrymmen, om medel därtill inte finns disponibla.

22 § BOKSLUT

Kassans räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Styrelsen ska uppgöra bokslut, som omfattar resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse, inom fyra månader efter räkenskapsperiodens slut. Bokslut och därtill hörande dokument ska lämnas till revisorerna för granskning minst en månad före kassans ordinarie fullmäktigemöte.

Revisorerna bör för varje räkenskapsperiod ge en skriftlig revisionsberättelse till styrelsen minst två veckor före det ordinarie fullmäktigemöte, vid vilket fastställande av bokslut ska beslutas om.

 

23 § FONDER

Kassans fond är en utjämningsfond. Det årliga överskottet överförs till utjämningsfonden.

24 § TÄCKANDE AV BRIST I KASSAN

Om bokslut visar brist används högst 50 procent av utjämningsfondens medel till täckande av bristen.

I fall bristen inte kan täckas på det sätt som avses i 1 moment, får kassabristen täckas med medel ur arbetslöshetskassornas stödkassa på det sätt som omnämns i lagen om arbetslöshetskassor 21 och 22 § och med tilläggsandel som beviljas av statens medel.

V KAPITLET

ÖVRIGA TILLÄMPNINGAR

25 § TILLSYNEN ÖVER KASSAN

Kassans tillsynsmyndighet är Finansinspektionen.

26 § ÄNDRING AV KASSANS STADGAR

Om lagen eller förordningen om utkomstskydd för arbetslösa eller lagen om arbetslöshetskassor eller annan lag inom kassans verksamhetsområde ändras, har kassans styrelse rätt att göra motsvarande ändringar i dessa stadgar.

För ändring av dessa stadgar i annat fall än det i 1 momentet omnämnda, eller för upplösning av kassan i annat fall än det i 13 § 2 momentet omnämnda, krävs att beslut i saken fattas vid kassans ordinarie fullmäktigemöte med minst två tredjedelars majoritet av de närvarande.

27 § ÖVERLÅTELSE AV MEDEL VID KASSANS UPPLÖSNING

Om beslut har fattats om att upplösa eller nedlägga kassan, överförs de medel som återstår sedan skulderna betalats och övriga förbindelser fullgjorts enligt direktiv givna av det fullmäktigemöte som beslutat om upplösning till en kassans verksamhet närstående organisation för att höja den ekonomiska och yrkesmässiga utbildning hos personerna i kassans tidigare verksamhetskrets.

28 § ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSE

Ströks som onödig.

Daterad 6.9.2017