Förmåner

Förmåner som betalas av arbetslöshetskassan är inkomstrelaterad dagpenning till arbetslösa, alterneringsersättning för alterneringslediga och rörlighetsunderstöd till för dem som far efter arbete. Arbetslöshetsförmån kan erhållas även under tiden för sysselsättningsfrämjande tjänster liksom för arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och frivillig utbildning.

Arbetlöshetskassornas förmånsbroschyr på svenska och andra språk 2019(pdf)

Inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning betalas till en i Finland bosatt person som anmält sig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och som har uppfyllt arbetslöshetskassans medlems- och arbetsvillkor. Därtill förutsätts att personen är 17–64 år gammal. Även 65–67-åringar kan erhålla inkomstrelaterad dagpenning under permittering.

Dagpenning kan betalas om personen:

  • är helt arbetslös
  • är permitterad, antingen på hel- eller deltid
  • arbetar deltid på arbetsgivarens initiativ
  • idkar företagsverksamhet som bisyssla

Inkomstrelaterad dagpenning för löntagare uträknas på basis av den stabiliserade lönen för den tid som föregår arbetslösheten, dock minst för den tid som uppfyller arbetsvillkoret. Från löneinkomsten avdras semesterpenning och semesterersättning. Utöver dessa poster görs ett avdrag som motsvarar löntagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier. År 2019 är avdraget 4,24 procent.

Läs mer om inkomstrelaterad dagpenning på Arbetslöshetskassornas Samorganisations webbsida.

Alterneringsersättning

Alterneringsledighet är ett arrangemang där en person som varit sysselsatt på heltid tar ut alterneringsledighet enligt ett avtal med arbetsgivaren och där arbetsgivaren för denna tid anställer en person som varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Förutsättningen för erhållandet av alterneringsersättning är att den person som blir alterneringsledig har pensionsförsäkrad arbetstid i minst 20 år innan alterneringsledigheten börjar och att arbetsförhållandet till samma arbetsgivare pågått i minst 13 månader utan avbrott innan alterneringsledigheten börjar. I denna 13 månaders tidsperiod kan ingå oavlönad frånvaro för sammanlagt högst 30 dagar. Frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall jämställs med arbetsnärvaro. En person som varit alterneringsledig kan ta ut ny alterneringsledighet efter att ha varit i arbete I fem år däremellan.

Det finns en övre åldersgräns för den som vill bli alterneringsledig. Man kan inte längre bli alterneringsledig senare än den kalendermånad då det är 3 år kvar till pensionsåldern. Den övre åldersgränsen tillämpas inte på personer som är födda före 1957.

Alterneringsersättningens fulla belopp är 70 procent av den inkomstrelaterade dagpenning som personen skulle ha rätt till i fall han eller hon blev arbetslös.  I alterneringsersättningen ingår inte barnförhöjningar och de beaktas inte heller när ersättningens belopp uträknas. Vid beräkningen av den inkomstrelaterade dagpenning som utgör grunden för alterneringsersättningen beaktas löneinkomsterna under minst de 52 veckor som föregår alterneringsledigheten.

Arbete som utförs för andra arbetsgivare inverkar så att alterneringsersättningens belopp uträknas på basis av jämkad inkomstrelaterad dagpenning. I alterneringsersättningen ingår emellertid ingen skyddsdel på 300 euro för arbetsinkomsten såsom i den inkomstrelaterade dagpenningen.

Läs mer om alterneringsledighet och om alterneringsersättning på Arbetlöshetskassornas Samorganisations webbsida.

Rörlighetsbidrag

Fr.o.m. början av år 2017 börjar arbetslöshetskassorna betala rörlighetsbidrag åt sina medlemmar. Syftet med rörlighetsbidraget är att uppmuntra till att ta emot arbete längre bort än vad som annars skulle förutsättas för att få arbetslöshetsförmån. Rörlighetsbidragets belopp motsvarar grunddagpenningen utan förhöjningsdelar (cirka 700 euro i månaden) och det betalas ut för en tid av högst 60 dagar, räknat fr.o.m. att anställningsförhållandet inleds.

Rörlighetsbidraget kan utnyttjas till exempel för kostnader som medförs av arbetsresa eller flytt. Rörlighetsbidrag kan också sökas elektronisk webbtjänst eKommunikation via bilagor.

För att rörlighetsbidrag ska betalas, förutsätts det att

• du är berättigad till arbetslöshetsförmån,

• du tar emot ett minst 2 månader långt anställningsförhållande eller

• deltar i minst 2 månader lång utbildning i anslutning till arbete och

• din arbetsresa i heltidsarbete tar över 3 timmar och i deltidsarbete över 2 timmar per dag.

Vid uträkningen av den tid som går åt för arbetsresan beaktas också byte av kommunikationsmedel jämte väntetider. Däremot beaktas exempelvis inte den tid som går åt för att föra barnen till vårdplatsen.

Rörlighetsbidragets belopp

Rörlighetsunderstödets belopp är 32,40 euro per dag, och är skattepliktig inkomst. Se beskattning av förmånen.

På rörlighetsunderstödet kan betalas barntillägg. Barntillägg betalas för barn under 18 år som försörjs. Barntillägget för ett barn är 5,23 euro, för två barn 7,68 euro och för tre eller fler barn 9,90 euro per dag.

Barntillägget räknas enligt hur många barn du har då perioden för resebidrag inleds. Barntilläggets belopp ändras inte under bidragstiden.

Rörlighetsunderstöd betalas med tillägg, om arbetsplatsen är belägen eller utbildningen ordnas längre än 200 km från stället där du bor. Om du flyttat på grund av arbete eller utbildning, betalas bidraget med tillägg, om 200 km överskrids räknat från stället där du bodde före flytten. Tilläggsdelen är 4,74 € per dag.

Sökande av förmåner

Förmåner skall sökas senast inom tre månader från det att rätten till dem uppstått. Ansökningsblanketter får man på arbets- och näringsbyråer och på kassans webbsida. Om du redan har varit kund i den här arbetslöshetskassan, kan du lämna elektronisk ansökan i elektronisk webbtjänst eKommunikation. Läs också anvisningar för att använda webbtjänsten.

Ansökan skall ifyllas omsorgsfullt och alla nödvändiga handlingar skall bifogas. Läs mer om nödvändiga bilagor på Arbetslöshetskassornas Samorganisations webbsida.

Ansökan med bilagor skickas först till ditt medlemsförbund. Kontaktuppgifterna till ditt medlemsförbund finns från arbetslöshetskassans webbsida.

Läs mer om vad ska du göra om du blir arbetslös.

Betalning av förmåner

Arbetslöshetskassan delger ett skriftligt, besvärsduglig beslut om förmånen beviljas eller nekas. Förmåner betalas alltid i efterhand i perioder om fyra veckor eller en månad. Den första betalningsperiod kan vara kortare än ovanstående.

Dagpenningstabell från och med 1.1.2018

Sökande av ändring

I fall du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det i enlighet med besvärsanvisningen som fogats till beslutet inom 30 dagar hos besvärsnämnden för social trygghet. Nämndens beslut kan i sin tur överklagas hos försäkringsdomstolen.

Missbruk av arbetslöshetsskydd

Arbetslöshetsförmåner betalas som utkomstskydd för arbetslösa och alterneringsersättning som utkomst under alterneringsledighet. Bristfälliga uppgifter till exempel om lön, socialförmån, företagsinkomst eller annan inkomst leder till återkrav av dagpenning och eventuellt till andra administrativa åtgårder. Givande av felaktig eller underlåtande att ge riktiga uppgifter kan enligt strafflagen betraktas som ett brott med eventuella straffpåföljder. Det är viktigt att fylla i blanketten omsorgsfullt och komma ihåg att anmäla alla andringar omedelbart till arbetslöshetskassan och till arbets- och näringsbyrån.

Uppdaterad 22.1.2019