Anvisning för ifyllande av fortsatt ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

1. Fyll i ansökan antingen för fyra veckor från måndag till söndag eller för en kalendermånad. Ansökan kan inte lämnas in i förväg. I fall din arbetslöshet upphör eller om du inleder ett över två veckor längt heltidsarbete, kan ansökningsperioden vara kortare. Ange då orsaken till att arbetslösheten upphör eller avbryts i ansökan.

2. Ange för varje dag, även för veckoslut, om du är arbetslös, i arbete (arbetstimmarna antecknas i egen kolumn), på utbildning, i sysselsättningsfrämjande service (sf-service: arbetsprövning, träning i arbetssökning eller träning för arbetslivet), sjuk eller hindrad att ta emot arbete på grund av utlandsresa, reservövning eller annan orsak.

3. Om du arbetar under ansökningsperioden eller har andra förskottsinnehållningspliktiga inkomster, bifoga löneintyg eller lönekvitto för arbetet som uträttats eller över erhållna inkomster som förtjänats under ansökningsperioden till ansökan. Om du inleder deltidsarbete, bifoga också en kopia av arbetsavtalet till ansökan.

4. I ansökan skall anges om du erhållit eller har ansökt om pension, sjukpenning eller annan förmån. Stöd för hemvård av barn skall också anges även om den betalas till maka/make.

5. Dagpenning betalas inte retroaktivt utan särskilt vägande orsak för mer än tre månader från och med den dag då ansökan mottagits.

6. Kom ihåg att datera och underteckna ansökan. Datumet för undertecknandet av ansökan får inte infalla tidigare än den sista dagen för vilken du ansöker om dagpenning.

Kassan och arbets- och näringsbyrån skall meddelas alla omständigheter som inverkar på utbetalningen av dagpenning. Bristfälliga uppgifter leder till återkrav av dagpenning och eventuellt till andra administrativa åtgårder. Givande av felaktig eller underlåtande att ge riktiga uppgifter kan enligt strafflagen betraktas som ett brott med eventuella straffpåföljder.