Om du blir arbetslös

Om du blir arbetslös, anmäl dig personligen hos arbets- och näringsbyrån senast under första dagen av din arbetslöshet och håll din arbetsansökan i kraft. För att du skall få utkomstskydd för arbetslösa förutsätts att du är registrerad som arbetssökande. Anvisning för arbetssökande finns från arbets- och näringsbyråns webbsida.

Fast du inte genast hade rätt till inkomstrelaterad dagpenning till exempel för den tid som du erhåller lön för uppsägningstid eller motsvarande ersättning eller annan ekonomisk förmån i anslutning till arbetsförhållandets upphörande av arbetsgivaren, kom ihåg att anmäla dig genast hos arbets- och näringsbyrån. Det är viktigt eftersom arbetsvillkoret inte gäller om en person har varit över sex månader utanför arbetsmarknaden utan godtagbar orsak. Arbetslöshetskassan kan betala förmåner först efter att personen uppfyllt arbetsvillkoret (26 kalenderveckor under granskningsperioden på 28 månader) på nytt.

Kassans förmåner betalas ut räknat från förmånsperioden i efterskott på medlemmens bankkonto i betalningsperioder om fyra veckor eller en månad, dock så, att den första betalningsperioden kan vara kortare än ovan angetts. Ansökan måste vara framme senast inom tre månader räknat från den dag från och med vilken utbetalning av dessa önskas.

Fyll i ansökan om dagpenning omsorgsfullt och sänd den första ansökan från minst två veckor med bilagor (listan nedanför) till ditt medlemsförbund. Kontaktuppgifterna till ditt medlemsförbund finns på kassans webbsida. Ansökningsblanketter får man på arbets- och näringsbyråer samt på kassans webbsida Efter ombudsmannen har granskat dina medlemsuppgifter, behandlas ansökan i kassan. Om du har ansökt om dagpenning från vår arbetslöshetskassa tidigare, kan du skicka din ansökning också i webbtjänst eKommunikation.

Anteckna i ansökan för varje dag om du har varit arbetslös, i arbete, på utbildning, i sysselsättningsfrämjande service (sf-service: arbetsprövning, träning i arbetssökning eller träning för arbetslivet), sjuk eller hindrad att ta emot arbete på grund av utlandsresa, reservövning eller annan orsak. Fyll i utredningar från måndag till söndag. Ansökan skall dateras och undertecknas.

Kom ihåg att meddela om alla ändringar till arbetslöshetskassan och till arbets- och näringsbyrån.

Behövliga bilagor

  • Bifoga löneintyg räknat bakåt från den sista arbetsdag för de senaste 26 kalenderveckorna, under vilka lön har betalats för minst 18 timmar. I löneintyget ska antecknas alla löner som har förtjänats under den ifrågavarande perioden oberoende av när de har betalats, och semesterpenningar och -ersättningar ska specificeras. I intyget ska därtill antecknas oavlönade frånvarodagar och orsakerna till dessa.
  • Bifoga till ansökan kopia av arbetsavtalet eller arbetsintyget.
  • Bifoga också utredningen över veckoarbetstimmar om de inte har varit likadana hela tiden.¨
  • Om du har fått en personlig uppsägnings- eller permitteringsanmälan, skall du bifoga en kopia av denna till ansökan.
  • Om du har haft jordbruks- eller företagsinkomst under senaste 28 månader, bifoga kopia av det senast fastställda personliga beskattningsbeslut med specifikationsdel.
  • Om du får eller har ansökt om pension, dagpenning eller annan förmån för arbetslöshetstiden eller du eller din maka/make eller sambo får eller har ansökt om stöd för hemvård av barn, bifoga det senaste beslutet och/eller kvitto på betalning till ansökan.
  • Vi behöver information om vad du har gjort under perioder när du inte har jobbat, till exempel om dina studier eller sjukdom.
  • Arbetslöshetskassan får uppgifterna om sina medlemmars förskottsinnehållning direkt från skattemyndigheten. Om du vill ansöka om ändring av innehållningsprocenten lämnas ändringsskattekortet för förmån in till arbetslöshetskassan i original. Om du bor i Åland, skicka alltid oss ditt skattekort.

 

Uppdaterad 18.4.2016