Ändringar i arbetslöshetsskydd

Lagändringar från och med 1.7.2019

Genom lagändringen har företagarens familjemedlemmar möjlighet till löntagarnas utkomstskydd för arbetslösa. Förutsättningen är att personen ansluter sig till löntagarnas arbetslöshetskassa. Om företagarens familjemedlem inte redan är medlem i en löntagarkassa, lönar det sig alltså att genast ansluta sig. Om man redan är en medlem i en företagarkassa, lönar det sig att byta ut medlemskapet i en löntagarkassa genast. Arbetsvillkoret i företagarkassan går inte förlorat, om man ansluter sig till den nya kassan inom en månad från det att man utträtt ur den tidigare kassan.
Fastän företagarens icke ägande familjemedlem i fortsättningen är en normal löntagare, har det i arbetsvillkoret för arbetslöshetsdagpenningen gjorts ett undantag som gäller den här gruppen. Det är 52 kalenderveckor, dvs. två gånger längre än för andra löntagare, för vilka arbetsvillkorets längd är 26 kalenderveckor.

Nya aktörer inom aktiveringsmodellen fr.o.m. 1.4.2019

Från och med 1.4.2019 kommer aktiveringsmodellen att omfatta en rad nya aktörer vars verksamhet betraktas som aktivitet enligt aktiveringsmodellen. Sådana aktörer är bland annat kommuner, samkommuner, föreningen Työttömien Keskusjärjestö ry och dess medlemsföreningar samt fackförbund. Också registrerade föreningar som får offentlig finansiering kan ordna verksamhet som betraktas som aktivitet enligt aktiveringsmodellen.

Verksamheten ska vara sysselsättningsstödjande för att godkännas som sådan aktivitet som krävs enligt aktiveringsmodellen. Arrangören ger deltagarna ett intyg som visar arbetslöshetskassan att de deltagit i verksamhet som betraktas som aktivitet enligt aktiveringsmodellen.

Den jämkade arbetslöshetsförmånen bestäms på grundval av den arbetsinkomst som betalats under jämkningsperioden från 1.4.2019

Om du får inkomst av deltidsarbete eller heltidsarbete som varar högst två veckor kan du få jämkad arbetslöshetsförmånen. Hittills har lönen påverkade dagpenningen när arbetet har gjort. Från april 2019 bestäms den jämkade arbetslöshetsförmånen på grundval av den arbetsinkomst som betalats under jämkningsperioden.

Förändring träder i kraft 1.4.2019 och gäller arbetet som görs efter det. Arbetet som har gjort inom 1.1. – 31.3.2019 påverkar som hittills (när det har gjort). Dagpenningen sjunker därmed under den period då du får lön och inte redan under den då du arbetar. Förändringen gäller inte arbetssökande under en förkortad arbetsvecka.

Den samma lön påverkar inte två gången. Om lönen som du fick i april har redan påverkade dagpenning i mars, kommer den inte ännu påverkar i april.

Lagändringar från och med 1.1.2019

Den inkomstrelaterade dagpenningens belopp från och med 1.1.2019 (har inte förändrats)
Grunddagpenning 32,40 €
Barnförhöjning/dag
1 barn 5,23 € - 2 barn 7,68 € - 3 eller fler 9,90 €

Studierna

Från och med 1.1.2019 kan en arbetslös arbetssökande som fyllt 25 år bedriva kortvariga studier i högst sex månader utan att förlora sin arbetslöshetsförmån. Studierna ska ge yrkesfärdigheter eller stödja företagsverksamhet. Arbets- och näringsbyrån undersöker om dessa villkor uppfylls.

Aktiveringsmodellen

I fortsättningen kan kravet på aktivitet även uppfyllas genom kortvariga studier. Också andra studier på deltid räknas som aktivitet. Som deltidsstudier räknas sådana studier som inte hindrar den arbetslösa att ta emot att heltidsarbete. Aktiviteten är tillräcklig om den arbetslösa under en granskningsperiod på 65 utbetalningsdagar studerar i minst fem dagar. Deltidsstudier kan påverka aktiviteten även om de har börjat året 2018, om granskningsperiod slutar 31.12.2018 eller senare.

Lagändringar från och med 1.1.2018

Den inkomstrelaterade dagpenningens belopp från och med 1.1.2019 (har inte förändrats)
Grunddagpenning 32,40 €
Barnförhöjning/dag
1 barn 5,23 € - 2 barn 7,68 € - 3 eller fler 9,90 €

Självrisktiden förkortades från 7 dagar till 5 dagar.

Uppföljning av aktiviteten


1.1.2018 började vi följa med aktiviteten för arbetslösa, permitterade sökande av dagpenning och för sådana sökande av dagpenning som arbetar på deltid samt sådana som bedriver företagsverksamhet i bisyssla. Syftet med lagändringen är att uppmuntra till åtgärder som främjar din sysselsättning.


Om du inte under granskningsperioden på 65 utbetalningsdagar har varit aktiv på det sätt som avses, betalar vi ut din inkomstrelaterade dagpenning sänkt för de följande 65 dagarna. Den sänkning som ska göras i dagpenningen är 4,65 procent.


Du är aktiv på det sätt som avses, då:

  • Du under granskningsperioden är i arbete minst 18 timmar eller så mycket att arbetet utfört under en kalendervecka skulle inräknas i löntagarens arbetsvillkor
  • Du under granskningsperioden har förtjänat inom företagsverksamheten totalt minst 23 procent av den månadsinkomst (1047 € x 0,23 = 240,81 €) som krävs för företagarens arbetsvillkor
  • Du är fem dagar i sysselsättningsfrämjande service
  • Du är fem dagar i annan service eller verksamhet som ordnas av arbetskraftsmyndigheten och som förbättrar förutsättningarna för sysselsättning
  • Du är fem dagar i annan verksamhet som stöder rekryteringen på arbetsplatsen eller som hänför sig till sysselsättningen, under tiden för vilken dagpenning betalas ut till dig (genom statsrådets författning ges senare noggrannare bestämmelser om verksamhetens innehåll)


I exceptionella situationer förutsätts det inte aktivitet. Aktivitet förutsätts inte:

  • Om du har en ansökan om invalidpension anhängig
  • Om du arbetar som anhörig- eller familjevårdare
  • Du mottar socialförmån som beviljats på grundval av arbetsoförmåga eller skada
  • Om erhållandet av oavbruten dagpenning på grundval av heltidspermittering eller förkortad arbetsvecka varar mindre än 65 utbetalningsdagar


Rörlighetsunderstödet breddas


Rörlighetsunderstödets tillämpningsområde breddas att omfatta deltidsarbete och arbetsrelaterad utbildning. Syftet med rörlighetsunderstödet är att uppmuntra mottagandet av arbete även längre bort från hemmet.


Från och med början av år 2018 kan man få rörlighetsunderstöd även på basis av utbildning som hänför sig till ett arbete som börjar. Man kan även få rörlighetsunderstöd på basis av ett sådant deltidsarbete vars arbetstid understiger 18 timmar i veckan. I deltidsarbete betalas rörlighetsunderstödet för utförda arbetsdagar.


I fortsättningen kan arbetslöshetskassan betala barnförhöjning till rörlighetsunderstödet på samma sätt som till den inkomstrelaterade dagpenningen. Dessutom kan man få en förhöjningsdel till understödet om arbetsplatsen eller platsen där den arbetsrelaterade utbildningen ordnas ligger över 200 kilometer från bostadsorten eller bostadsorten som föregick flytten.


Man kan från och med början av året ansöka om rörlighetsunderstöd även då utbildningen eller arbetet redan börjat. I fortsättningen då man ansöker om rörlighetsunderstöd gäller samma tidsfrist på 3 månader som för inkomstrelaterad dagpenning.

Företagsverksamhet


Från och med början av året bedömer inte arbets- och näringsbyrån om företagsverksamheten man inlett som arbetslös är en heltidssysselsättning eller bisyssla under de första fyra månaderna räknat från inledandet av företagsverksamheten. Det här betyder att den arbetslösa i fortsättningen kan få inkomstrelaterad dagpenning i åtminstone fyra månader från att han/hon inlett företagsverksamheten. Inkomsten från företagsverksamheten minskar på den inkomstrelaterade dagpenningen i enlighet med bestämmelserna om jämkning.

Lagändringar från och med 1.1.2017

För inkomstdagpenningens maximilängd förändras från 500 dagar till 400 dagar.

Självrisktidens förändras till sju dagar.

Kostnadsersättning betalas inte vid studier på eget initiativ. Ändringen beröras studier som har inletts (och vars stöd har inletts) 1.1.2017 eller senare.

Den inkomstrelaterade dagpenningens belopp från och med 1.1.2017

Grunddagpenning 32,40 €

Förhöjd förtjänstdel
55 % upp till 3 078,00 € och 25 % för den därpå överstigande delen

Barnförhöjning/dag
1 barn 5,23 € - 2 barn 7,68 € - 3 eller fler 9,90 €

 

Ändringar från och med 1.1.2016

Inkomstdagpenningens belopp har sjunkit år 2016

2016 sjönk beloppet för inkomstdagpenningens grunddel 0,4 % på grund av indexjustering.

Grunddagpenning 32,68 €

Barnförhöjning för ett barn 5,27 € / dag

Barnförhöjning för två barn 7,74 € / dag

Barnförhöjning för två barn 10,02 € / dag

Ändringar i företagsverksamheten

I enlighet med regeringspropositionen skulle definitionen för begreppet företagare i lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras så att den motsvarar definitionen i lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagändringen skulle bland annat påverka situationen för dem som tidigare på grund av ringa företagarinkomst har tolkats utföra eget arbete.

I fortsättningen skulle främst arbete som man inte utför i förtjänstsyfte tolkas som eget arbete. Även efter lagändringen skulle man då tjäna in företagares arbetsvillkor först när FöPL/LFöPL-försäkringsinkomsten eller företagets delägares/företagares familjemedlems ArPL-lön är minst 12 420 € / år (2016).

Enskilda näringsidkare skulle tolkas ha lagt ned sin företagsverksamhet när de har avslutat sin eventuella pensionsförsäkring. Ytterligare skulle förutsättas att företagets produktionsmässiga och ekonomiska verksamhet har avslutats.

Arbete i egenskap av verkställande direktör skulle kunna tjäna in löntagares arbetsvillkor ifall arbetet inte utförs i företagarställning.

Ändringar i villkoren för alterneringsledighet fr.o.m. början av år 2016

Villkoren för alterneringsledighet ändras fr.o.m. början av år 2016. I fortsättningen förutsätter alterneringsledighet att den anställda har varit i arbete i minst 20 år. Tidigare räckte det med 16 år.

Längden på alterneringsledigheten förkortas, så att den maximala längden för alterneringsledighet blir 180 kalenderdagar. Samtidigt slopas periodiseringen av alterneringsledigheten.

Alterneringsersättningen förenhetligas genom att man slopar den högre ersättningen för dem med lång tid i arbetslivet. Det innebär att alterneringsersättningen i fortsättningen för alla är 70 procent av arbetslöshetsdagpenningen.

 

Ändringar från och med 1.1.2015

Den inkomstrelaterade dagpenningens belopp från och med 1.1.2015

Grunddagpenning 32,80 €
45 % upp till 3 116,00 € och 20 % för den därpå överstigande delen (kan vara högst 100 procent av daglönen)

Förhöjd förtjänstdel
65 % upp till 3 429,30 € och 37,5 % för den därpå överstigande delen (om arbetsvillkoren har uppfyllt före 1.1.2015)

58 % upp till 3 116 € och 35 % för den därpå överstigande delen (Fr.o.m. 2015)

Barnförhöjning/dag
1 barn 5,29 € - 2 barn 7,77 € - 3 eller fler 10,02 €

 

Uppdaterad 26.3.2019