Medlemskap

Villkoret för erhållande av inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner är att personen är medlem i en arbetslöshetskassa. Fackligt organiserade personer har i allmänhet samtidigt anslutit sig till en arbetslöshetskassa. Om du ansluter dig till en av våra medlemsförbund blir du medlem också i Arbetslöshetskassan Statia.

Enligt lagen om arbetslöshetskassor är det möjligt att bli medlem av arbetslöshetskassan utan att man hör till förbund. Ytterligare information om det får du direkt från arbetslöshetskassan.

En person som söker medlemskap i en arbetslöshetskassa skall vara i lönearbete. Flera fackförbund tillåter medlemskap redan under studietiden, men medlemskapet i arbetslöshetskassan begynner först när man börjar arbeta.

Man blir medlem genom att fylla i medlemsansökan. Ofta är medlemsansökan samtidigt en fullmakt för uppbärande av medlemsavgifter. Fullmakten berättigar arbetsgivaren att uppbära medlemsavgifterna från lönen i samband med lönebetalningen. När du jobbar heltid, betalas alla medlemsavgifter till förbund. Ansökningsblanketter och anvisningar för medlemskap får man av arbetslöshetskassor, fackförbund och arbetsplatsernas förtroendemän.

Medlem i kassa får inte samtidigt tillhöra annan arbetslöshetskassa. Medlemskapet i en kassa börjar den dag räknat från vilken medlemsavgiften har betalts, dock tidigast den dag då skriftlig ansökan om medlemskap i kassan har gjorts.

Om man byter bransch är det ändamålsenligt att ansluta sig till den branschens fackförbund/arbetslöshetskassa inom vars tjänste- eller avtalsbransch man arbetar. Då övergången sker inom en månad från den tidigare kassan följer de gamla ackumulerade medlems- och arbetsperioderna med till den nya kassan.

En person som idkar företagsverksamhet som huvudsyssla kan ansluta sig till en företagarkassa eller bevara sitt medlemskap i löntagarkassan i högst 18 månader. När du tänker på att börja företagverksamhet eller om du har företagverksamhet som huvudsyssla, ta kontakt med företagarkassa: Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa AYT eller Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland, SYT-kassan.

Vem är företagare som huvudsyssla enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Som företagare betraktas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa en person som för sin huvudsyssla är skyldig att teckna försäkring enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006). Som företagare betraktas ändå inte en stipendiat som avses i 1 a § 2 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare. (19.12.2008/997)

Som företagare betraktas också en delägare i ett företag. Vid tillämpningen av denna lag betraktas som delägare den som

1) arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag där han eller hon själv har minst 15 procent  av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna medför, eller annars motsvarande bestämmanderätt i bolaget, eller

2) arbetar i ett aktiebolag där han eller hon själv har minst hälften av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna medför, eller annars motsvarande bestämmanderätt i bolaget, eller

3) så som bestäms i 1 eller 2 punkten arbetar i ett annat företag eller en annan sammanslutning där han eller hon eller hans anses ha en sådan bestämmanderätt som avses i de nämnda punkterna.

När ägarandelen beräknas beaktas också indirekt innehav via andra företag och sammanslutningar, om personen i fråga eller hans eller hennes familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med honom eller henne äger minst hälften av bassamfundet eller har motsvarande bestämmanderätt.

En person anses ha ledande ställning i ett företag om han eller hon är verkställande direktör för eller styrelsemedlem i ett aktiebolag eller om han eller hon har motsvarande ställning i ett aktiebolag eller ett annat företag eller en annan sammanslutning. Såsom familjemedlem till den som arbetar i ett företag betraktas hans eller hennes make och en person som är hans eller hennes släkting i rätt upp- eller nedstigande led och bor tillsammans med honom eller henne i gemensamt hushåll.

 

(Lag om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), Arbetslöshetskassan Statias stadgar och Arbetlöshetskassornas Samorganisation)

Uppdaterad 11.7.2019